«ÝAŞ­LYK» ÇA­GA­LA­RY GAR­ŞY AL­DY

Her tap­gyr­da 450 ça­ga­ny ka­bul et­mä­ge müm­kin­çi­li­gi bo­lan «Ýaş­lyk» sa­gal­dyş mer­ke­zi il­kin­ji tap­gy­rda dynç al­ma­ga ge­len ça­ga­la­ra gujak açdy. Ine, «Ýaş­ly­gyň» ja­dy­ly dün­ýä­si ýe­ne-de ça­ga­la­ra gu­jak ger­di. He­mi­şe bol­şy ýa­ly, bu to­mus­da hem ça­ga­jyk­la­ryň şat­lyk-şa­ga­laň­la­ry­nyň, şa­dy­ýan gülküleriniň se­si da­gy ýa­ka­lap otu­ran jül­gä ýaň sal­dy. Diýarymyzyň dür­li kün­je­gin­den ge­len ça­ga­la­ryň kö­pü­si tä­ze dost­la­ry­na du­şup, be­genç­li duý­gu­la­ry baş­dan ge­çir­ýär­ler. Yl­gaş­lap­jyk gel­ýän ça­ga­jyk­la­ry gö­re­niň­de, özü­ňi bagt­ly duý­mak üçin ýe­ke­je pur­sat­lyk ola­ry syn­la­mak­ly­gyň ýe­ter­lik­di­gi­ne göz ýe­tir­ýär­siň... 

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa ge­rek. Çö­re­gi bak­ja ekin­le­ri bi­len iý­mek ha­sam lez­zet­li. Ýa­ňy­ja bi­şen çö­re­giň ýa­kym­ly ysy­nyň, üýt­ge­şik ta­ga­my­nyň iş­dä­ňi açy­jy­lyk hä­si­ýe­ti bar. Di­ýa­ry­myz­da köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän bu önü­mi ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň en­çe­me­si he­re­ket ed­ýär.

“AL­TYN ASYR” GÜN­DO­GAR BA­ZA­RY SI­ZE GA­RAŞ­ÝAR!

Gündogar asyrlarboýy-da dürli harytlara baý bazarlary bilen köp ýewropalylaryň ünsüni çekip gelipdir. Biziň ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlan “Altyn asyr” Gündogar bazary hem halkymyzy hem-de ýurdumyzyň myhmanlaryny dürli görnüşli harytlary, medeniýetli söwda hyzmatlary bilen garşy alýar.

Dok­ma önüm­le­ri­niň ser­gi­si

Dok­ma se­na­ga­ty­nyň iş­gär­le­ri­niň hü­när baý­ra­my my­na­sy­bet­li tu­tuş ýur­du­myz bo­ýun­ça baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri – du­şu­şyk­lar, bäs­le­şik­ler we aý­dym-saz­ly çy­kyş­lar gu­ral­dy.  

Ge­çen hep­dä­niň ahy­ryn­da türk­men paý­tag­tyn­da «Türk­me­nis­ta­nyň dok­ma se­na­ga­ty – 2017» hal­ka­ra ser­gi­si öz işi­ni üs­tün­lik­li ta­mam­la­dy. Bil­şi­miz ýa­ly, dok­ma önüm­le­ri­niň göz­den ge­çi­ri­li­şi ýur­du­myz­da her ýyl bel­le­nil­ýän dok­ma se­na­ga­ty­nyň iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ne ga­bat­la­nyp ge­çi­ril­ýär.

Altyn-Asyr pagta we ýü­pek önüm­le­ri­ne baý

Dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gin­de dok­ma önüm­le­ri­ne örän uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Geý­ýän ly­bas­la­ry­myz­dan baş­lap, gün­de­lik ulan­ýan es­bap­la­ry­my­zyň hem-de ho­ja­lyk mak­sat­ly beý­le­ki ha­ryt­la­ry­my­zyň ag­la­ba­sy dok­ma önüm­le­ri­dir. Taý­ýar­la­nan çig ma­ly­na gö­rä, ol önüm­le­riň be­de­ne ýa­kym­ly­ly­gy hem biri-bi­rin­den ta­pa­wut­lan­ýar. Ola­ra te­bi­gy, eme­li hem-de sin­te­ti­ki sü­ýüm­ler­den taý­ýar­lan­ýan äh­li önüm­ler, ýag­ny ma­ta­lar, ör­me ha­ryt­lar, ma­ta ga­len­te­re­ýa­sy, şeý­le hem ma­ta däl ma­te­ri­al­lar we ha­ly önüm­le­ri de­giş­li­dir. 

 

BOLDUMSAZDA ÖNDÜRILÝÄN KONDITER ÖNÜMLERI

Süý­ji-kö­ke di­ýil­se, ýum­şa­jyk bi­şen keks­ler ýa-da süýt­li pe­tir de­ýin ki­bir­däp du­ran kö­ke­ler göz öňü­ňe gel­ýär. Mü­rep­be­dir ma­ňyz­lar, ýa­kym­ly ys­lan­dy­ry­jy­lar go­şu­lyp, dü­zü­mi baý­laş­dy­ryl­ýan ol önüm­le­riň hy­ry­dar­la­ry-da ýe­tik. Ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da dün­ýä ýaý­ra­ýan teh­no­lo­gi­ýa tä­ze­lik­le­ri­ni giň­den önüm­çi­li­gi­mi­ze or­naş­dyr­mak­da düýp­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Önüm­çi­lik dep­gi­ni bar­ha kuw­wat­lan­ýan kär­ha­na­la­ry­my­zyň bi­ri-de Da­şo­guz we­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýet­le­ri­niň bir­le­şi­gi­niň Da­şo­guz lo­maý söw­da ba­za­sy­nyň Bol­dum­saz et­rap aly­jy­lar jem­gy­ýe­ti­niň süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kär­ha­na­sy­dyr.

Türk­men-be­la­rus işe­wür­ler mas­la­ha­ty üs­tün­lik­li ta­mam­lan­dy

25-nji maý­da Aş­ga­bat şä­herin­dä­ki «Mi­zan» işe­wür­ler mer­ke­zin­de Türk­men-be­la­rus işe­wür­ler mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. 

Türk­me­nis­ta­nyň we Be­la­rus Res­pub­li­ka­sy­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­la­ry ta­ra­pyn­dan yzy­gi­der­li gu­ral­ýan fo­rum iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ry iş­jeň­leş­dir­mek üçin mö­hüm äh­mi­ýet­li gep­le­şik­ler meý­dan­ça­sy hök­mün­de özü­ni gör­kez­di.

 

«Ak şä­he­rim — Aş­ga­bat» at­ly XVI Hal­ka­ra kö­pu­gur­ly ser­gisi ge­çi­ril­di

Ge­çen hep­de­de, ýag­ny 24-nji maý­da türk­men paý­tag­tyn­da «Ak şä­he­rim — Aş­ga­bat» at­ly XVI Hal­ka­ra kö­pu­gur­ly ser­gi­niň açy­ly­şy bol­dy. Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bu dä­be öw­rü­len ser­gi­niň gu­ra­ma­çy­sy bo­lup çy­kyş et­di­ler. 

Şu ýyl­ky ser­gi­niň do­wa­myn­da Türk­me­nis­ta­na we da­şa­ry ýurt­la­ra we­kil­çi­lik ed­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ryň­dyr kär­ha­na­la­ryň 100-den gow­ra­gy öz önüm­le­ri­ni gör­kez­di­ler.

 

Bildirişler


Reklamalar


"Bagdan" Gury iýmişleri


Berkakar Sowda Merkezi