Hazaryň kenaryndaky işewürlik maslahaty

Awa­za sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da ýer­leş­ýän “Da­ýanç” myh­man­ha­na­syn­da 15–17-nji mart­da Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň mer­ke­zi Ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan “Halal hyzmat – halka hormat” atly işe­wür­lik mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. 

 

Bazarlarda bahar öwüşgini

Ba­har pas­ly­nyň gel­me­gi ba­zar­la­ry­my­za hem aý­ra­tyn öwüş­gin çaý­dy. Gü­neş­li ho­wa­da ge­zim et­mä­ge, ba­zar­la­ra aý­lan­ma­ga hem­me­ler hö­we­sek. “Ýag­şy­ny gör­mek jen­net” diý­li­şi ýa­ly, tä­ze önüm­ler bi­len tan­şyp, olar­dan da­dyp gör­mek hem lez­zet­li. Şeý­le döw­re­bap ba­zar­la­ry­my­zyň bi­ri paý­tag­ty­myz­da ýer­leş­ýän “Azat­lyk” ba­za­ry­dyr. 

Po­mi­dor­ ýy­gymy baş­la­nar

Dün­ýä de­re­je­sin­de yk­rar edi­len ýer­li te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň önüm­le­ri­niň ha­ta­ryn­da Aba­dan et­ra­byn­daky “Ak­daş” mi­we iç­gi­le­ri­ni ön­dür­ýän hususy kär­ha­na­sy hem bar. Bu ýer­de dün­ýä ülňülerine la­ýyk­lyk­da önüm ön­dür­me­giň ösen teh­no­lo­gi­ýa­sy­na esas­la­nyl­ýar. 

 

Türkmen telekeçileriniň üstünlikleri

Dün­ýä de­re­je­sin­de yk­rar edi­len ýer­li te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň önüm­le­ri­niň ha­ta­ryn­da Aba­dan et­ra­byn­daky “Ak­daş” mi­we iç­gi­le­ri­ni ön­dür­ýän hususy kär­ha­na­sy hem bar. Bu ýer­de dün­ýä ülňülerine la­ýyk­lyk­da önüm ön­dür­me­giň ösen teh­no­lo­gi­ýa­sy­na esas­la­nyl­ýar. 

 

Bag­lar – ba­ha­ryň ýa­ra­şy­gy

Dün­ýä de­re­je­sin­de yk­rar edi­len ýer­li te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň önüm­le­ri­niň ha­ta­ryn­da Aba­dan et­ra­byn­daky “Ak­daş” mi­we iç­gi­le­ri­ni ön­dür­ýän hususy kär­ha­na­sy hem bar. Bu ýer­de dün­ýä ülňülerine la­ýyk­lyk­da önüm ön­dür­me­giň ösen teh­no­lo­gi­ýa­sy­na esas­la­nyl­ýar. 

 

Ak öýlerde ba­har sö­ýün­ji

Ba­har baý­ra­my my­na­sy­bet­li gül Di­ýa­ry­myz toý do­nu­ny geýdi. Şol mynasybetli medeni çäreleriň geçirilýän ýerinde, Mary welaýatyndaky türkmen Ak öýü­niň ýa­nyn­da gu­ra­lan baý­ram­çy­lyk söw­da­la­ry giň ge­ri­me eýe bol­dy. 

 

Gel­je­gi eks­por­ta sy­rygar

Ýur­du­myz­da eks­port mak­sat­ly ön­dü­ril­ýän önüm­le­ri art­dyr­mak döw­let de­re­je­sin­de üns be­ril­ýän me­se­le­le­riň bi­ri­ne öw­rül­di. Şeý­le kär­ha­na­la­ryň bi­ri-de 2015-nji ýy­lyň okt­ýabr aýyn­da Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň S.Roz­me­tow adyn­da­ky daý­han bir­le­şi­gi­niň Der­ýa­lyk uças­to­gy­nyň çä­gin­de açy­lan te­le­ke­çi M.Al­la­ýa­zo­wyň mi­we şi­re­si­ni ön­dür­ýän hu­su­sy kär­ha­na­sy­dyr. 

 

Dün­ýä­de yk­rar edi­len çaý

Dün­ýä de­re­je­sin­de yk­rar edi­len ýer­li te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň önüm­le­ri­niň ha­ta­ryn­da Aba­dan et­ra­byn­daky “Ak­daş” mi­we iç­gi­le­ri­ni ön­dür­ýän hususy kär­ha­na­sy hem bar. Bu ýer­de dün­ýä ülňülerine la­ýyk­lyk­da önüm ön­dür­me­giň ösen teh­no­lo­gi­ýa­sy­na esas­la­nyl­ýar. 

 

Bildirişler


Reklamalar


"Bagdan" Gury iýmişleri


Berkakar Sowda Merkezi