TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Işewürlik Watany söýmekden başlanýar.

Işewür. Häzirki wagtda bu söz biziň jemgyýetimizde iň bir ýörgünli hem-de abraýly sözleriň biri. Işewür — bu öz işini ýola goýujy, dörediji. Haçan-da işewürleri döwlet goldanda olaryň güýji bilen ösüşe, kuwwatlanyşa eýe bolunýar.

BEÝIK IŞLER BELENT KALPDA DÖREÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ýaňy-ýakynda neşir edilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby Watanyňa bolan beýik söýginiň ýürek joşmasy, taryhy hakykat.

Söwda hünärmenleri taýýarlanýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministirliginiň Söwda kooperatiw mekdebinde okamaga isleg bildirýän ýaşlaryň sany ýylsaýyn artýar. Biz muňa her ýylky giriş synaglarynda hem göz ýetirýäris. Mekdebe her ýylda talyplaryň 400-e golaýy kabul edilip, şonçarak uçurym saýlan ugrundan zähmet ýoluna gadam basýar.

DERDE DERMAN önümlerimiz bar biziň!

Türkmenistan — dag ýerinde dagy, çöl ýerinde çöli bolan güneşli mekan. Bu toprakda dört paslyň ählisem öz möwritini bolmalysy ýaly geçirýär. Bahar güller açylsa, tomus jöwzasyny eçilýär. Gyşyny ak gary bezese, güýzüni sary-elwan bolup bulduraşýan miweleri bezeýär.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy