www.mintradefer.gov.tm Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ýurt bereketi bazaryndan bellidir

 Bu günler her bir türkmen ojagynda bereketli saçaklar giňden ýazylyp, toýlar uludan toýlanýar. Täze ýyl baýramçylygynyň golaýlamagy bilen, Watanymyz toý lybasyna beslendi. Bazarlarymyz, söwda merkezleri we dükanlar ýokary hilli önümleri bilen alyjylar köpçüligini garşy alýar. Bu babatda söwda nokatlarynda dünýäniň ösen medeniýetine laýyklykda söwda hyzmatlary ýerine ýetirilýär.

Göçme söwdalar guralýar

Dekabr aýyna gadam basylmagy bilen, Watanymyzyň çar künjünde, bazarlarynda we ýol ugurlarynda göçme söwda nokatlary guraldy. Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdede bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belleýşi ýaly, dekabr aýynyň 15-ine Täze ýyl yşyklarynyň ýakylmagy bilen paýtagtymyz hakyky baýramçylyk lybasyny geýer.

DÜNÝÄ NUSGALYK ÖSÜŞLER

1-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda

şu ýylyň 10 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri boýunça milli

ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ösüşleriň gazanylandygy mälim edildi.

AWAZA

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, onuň çäklerinde Awazanyň dynç alyş düzüminiň ösdürilişi bilen tanyşdy. Şeýle pursatlarda bu ajaýyp künjegiň il

Gazetlerimiz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 44 23. Faks: +993 12 93-60-06.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenpolat we enjamlar» DLBSF ýük awtoulaglarynyň dürli görnüşlerini amatly bahadan satýar!

Habarlaşmak üçin telefonlar: 75-26-68/75-25-64/75-28-21

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.