Boldumsazda öndürilýän konditer önümleri

Süý­ji-kö­ke di­ýil­se, ýum­şa­jyk bi­şen keks­ler ýa-da süýt­li pe­tir de­ýin ki­bir­däp du­ran kö­ke­ler göz öňü­ňe gel­ýär. Mü­rep­be­dir ma­ňyz­lar, ýa­kym­ly ys­lan­dy­ry­jy­lar go­şu­lyp, dü­zü­mi baý­laş­dy­ryl­ýan ol önüm­le­riň hy­ry­dar­la­ry-da ýe­tik. Ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da dün­ýä ýaý­ra­ýan teh­no­lo­gi­ýa tä­ze­lik­le­ri­ni giň­den önüm­çi­li­gi­mi­ze or­naş­dyr­mak­da düýp­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Önüm­çi­lik dep­gi­ni bar­ha kuw­wat­lan­ýan kär­ha­na­la­ry­my­zyň bi­ri-de Da­şo­guz we­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýet­le­ri­niň bir­le­şi­gi­niň Da­şo­guz lo­maý söw­da ba­za­sy­nyň Bol­dum­saz et­rap aly­jy­lar jem­gy­ýe­ti­niň süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kär­ha­na­sy­dyr.

Geljegi uly kärhana

Maňyzlar, ballar hem-de süýt önüm­le­ri bi­len dü­zü­mi baý­laş­dy­ry­lýan süý­ji-kö­keleri her bir müş­de­ri­niň söw­da­la­şy­gyn­da gör­mek bol­ýar. Owa­dan gap­ly, gat­lak­ly, aý­ja­gaz, ýyl­dyz­jyk, gül­ja­gaz şe­kil­li gör­nüş­le­ri bol­sa kör­pe­je­le­riň ün­sü­ni çek­ýän önüm­ler­dir. 

“AL­TYN ASYR” GÜN­DO­GAR ba­za­ry si­ze ga­raş­ýar!

gündogar asyrlarboýy-da dürli harytlara baý bazarlary bilen köp ýewropalylaryň ünsüni çekip gelipdir. Biziň ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlan “Altyn asyr” Gündogar bazary hem halkymyzy hem-de ýurdumyzyň myhmanlaryny dürli görnüşli harytlary, medeniýetli söwda hyzmatlary bilen garşy alýar.

“AÝ­DYŇ GI­JE­LER”-iň çyralary 20 000 sa­gada çy­dam­ly, 80 gö­te­rim tyg­şyt­ly...

Ne­ti­je­li iş­le­mek müm­kin­çi­li­gi ýag­ty­ly­gy ýi­ti otag­da iki es­se güýç­lü­dir. Açyk gur­şaw özü­ňi şa­dy­ýan duý­ma­ga, aňyň we pi­kir­le­riň has-da dur­lan­ma­gy­na oňyn tä­sir ed­ýär. Teh­ni­ka­nyň ös­me­gi ýag­ty­lan­dy­ryş en­jam­la­ry­nyň kä­mil gör­nüş­le­ri­niň oý­la­nyp ta­pyl­ma­gy­na-da tä­si­ri­ni ýe­tir­di. Köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän ha­ryt bo­lan ýag­ty­lan­dy­ryş en­jam­la­ry­nyň ata Wa­ta­ny­myz­da ön­dü­ril­me­gi gu­wan­dy­ry­jy wa­ka­la­ryň bi­ri­dir.

 

ALY­JY­LA­RYŇ SÖ­ZI

Biz ýurdumyzyň bazarlaryna we dükanlaryna aýlanyp, haryt üpjünçiligi, täze önümlerimiz hem-de olara müşderileriň garaýşy bilen gyzyklanyp, alyjylaryň käbiri bilen söhbetdeş bolduk. Önümleriň görnüşleriniň köplügi, elýeterli bolmagy, aglabasynyň sahawatly topragymyzda öndürilmegi  islendik alyjynyň buýsanç duýgusyny goşalandyrýar.

“RÖW­ŞEN” ra­hat­lyk paý­la­ýar

Gün­de­lik geý­ýän aýak­ga­by­my­zyň ýa­şaý­şy­myz üçin örän uly äh­mi­ýe­ti bar. Her möw­sü­me gö­rä dür­li bi­çüw­de taý­ýar­lan­ýan yk­jam, ra­hat aýak­ga­by saý­la­mak köp wag­ty­my­zy al­ýar. Adam aňy­nyň, yl­myň ös­dü­gi­çe, aýak­gap­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri-de peý­da bo­ldy. Olar­dan spor­tuň dür­li ugur­la­ry üçin, şeý­le-de öý­de, ham­mam­da, okuw­da, iş­de, toý-to­ma­şa geý­mä­ge we es­ger­lere ni­ýet­le­nen aýak­gap­la­ry my­sal gör­kez­mek bo­lar. 

Wa­ta­ny­myz­da önüm ön­dür­me­giň ösen teh­no­lo­gi­ýa­sy­na esas­lan­ýan kär­ha­na­la­ryň bir­nä­çe­si bar. 

 

Mi­we şi­re­le­ri­niň önüm­çi­li­gi artýar

Mi­we şi­re­le­ri, adat­ça, ys­sy ho­wa­da teş­ne­li­gi­ňi gan­dyr­sa-da, ta­gam­la­ryň ýa­ny bi­len iç­mä­ge örän lez­zet­li iç­gi­ler­dir. Gök we mi­we önüm­le­ri­niň gör­nüş­le­ri­niň art­ma­gy, mi­we şi­re­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ne-de öz tä­si­ri­ni ýe­tir­di. 

 

Çüý­şe gap­lar gaý­ta­dan peý­da­la­ny­lar

Kä­bir ha­ryt­la­ry bir­nä­çe ge­zek ula­nyp bol­ýar. Dür­li ulu­lyk­da­ky çüý­şe gap­lar şeý­le ha­ryt­la­ryň ha­ta­ry­na gir­ýär. Ga­byň bu gör­nü­şi azyk önü­mi­ni, beý­le­ki gap­la­ra ga­ra­nyň­da, has go­wy sak­la­ýar. Ozal  ula­ny­lan ga­by ta­la­ba­la­ýyk aras­sa­lap ulan­mak ony gaý­ta­dan ön­dür­mek­den has ar­zan düş­ýär. Bu bol­sa ha­ry­dyň özü­ne düş­ýän ba­ha­sy­ny hem azald­ýar. 

 

Bildirişler


Reklamalar


"Bagdan" Gury iýmişleri


Berkakar Sowda Merkezi