24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

SÜÝJI TAGAMLARA BAÝ

Şu günler kärhananyň 200-230 orunlyk «Gamyş», «Jeýhun» restoranlary, 25-30 orunlyk «Gülälek», «Gunça», «Körpe», «Süýji nygmatlar» we «Çigildem» kafeleri-de gapylaryny giňden açyp, müşderilerini garşy alýar.

«ALTYN DAMJA» «Aşgabat 2017» oýunlarynda

Altyn damja» kärhanasynyň 7 görnüşli gaplara guýlan arassa agyz suwlary, pyrtykal, şetdaly, erik, alma, ülje tagamly 0,6 litrlik miwe şireleriniň 5 görnüşi, şeýle-de 5 görnüşli 1,5 litrlik gazly suwlary bar. 

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary dabara bilen açyldy!

2017-nji ýy­lyň 17-nji sent­ýab­ry, 20 sa­gat 17 mi­nut. Şol gün, şol pur­sat Aş­ga­bat­da­ky Olim­pi­ýa sta­dio­ny aý­ra­tyn baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy­na bes­len­di. 17 se­kun­dyň yzy­na sa­nal­ma­gy bi­len Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­ýan Ýa­pyk bi­na­lar­da we Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na ba­dal­ga be­ril­di. 

 

Türkmenistanyň paýtagtynyň täze ajaýyp ýerleri Ginnesiň rekordlar kitabynda

Ginnesiň rekordlar kitaby üçin maglumatlary toplaýan “Guinness World Records” kompaniýasynyň wekilleri Aşgabadyň täze gözel ýerleriniň käbir desgalaryny ölçegleri boýunça örän iri hökmünde bellige aldylar. Aşgabadyň täze döwrebap Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde, Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň Sportuň suw görnüşleri merkezi halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde Rekordlar kitabyna girizildi.

“Aşgabat 2017” oýunlarynyň işewür hyzmatdaşlarynyň gerimi giňelýär

Golaýlap gelýän ägirt uly taryhy wakanyň “Aşgabat 2017”-niň resmi hyzmatdaşlarynyň sany barha artýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň habar bermegine görä, ýurdumyzyň “Türkmen ak ýol” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň ýene-de bir resmi hemaýatkäri boldy.

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy