TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

SÜÝJI TAGAMLARA BAÝ

Şu günler kärhananyň 200-230 orunlyk «Gamyş», «Jeýhun» restoranlary, 25-30 orunlyk «Gülälek», «Gunça», «Körpe», «Süýji nygmatlar» we «Çigildem» kafeleri-de gapylaryny giňden açyp, müşderilerini garşy alýar.

«ALTYN DAMJA» «Aşgabat 2017» oýunlarynda

Altyn damja» kärhanasynyň 7 görnüşli gaplara guýlan arassa agyz suwlary, pyrtykal, şetdaly, erik, alma, ülje tagamly 0,6 litrlik miwe şireleriniň 5 görnüşi, şeýle-de 5 görnüşli 1,5 litrlik gazly suwlary bar. 

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary dabara bilen açyldy!

2017-nji ýy­lyň 17-nji sent­ýab­ry, 20 sa­gat 17 mi­nut. Şol gün, şol pur­sat Aş­ga­bat­da­ky Olim­pi­ýa sta­dio­ny aý­ra­tyn baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy­na bes­len­di. 17 se­kun­dyň yzy­na sa­nal­ma­gy bi­len Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­ýan Ýa­pyk bi­na­lar­da we Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na ba­dal­ga be­ril­di. 

 

Türkmenistanyň paýtagtynyň täze ajaýyp ýerleri Ginnesiň rekordlar kitabynda

Ginnesiň rekordlar kitaby üçin maglumatlary toplaýan “Guinness World Records” kompaniýasynyň wekilleri Aşgabadyň täze gözel ýerleriniň käbir desgalaryny ölçegleri boýunça örän iri hökmünde bellige aldylar. Aşgabadyň täze döwrebap Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde, Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň Sportuň suw görnüşleri merkezi halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde Rekordlar kitabyna girizildi.

“Aşgabat 2017” oýunlarynyň işewür hyzmatdaşlarynyň gerimi giňelýär

Golaýlap gelýän ägirt uly taryhy wakanyň “Aşgabat 2017”-niň resmi hyzmatdaşlarynyň sany barha artýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň habar bermegine görä, ýurdumyzyň “Türkmen ak ýol” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň ýene-de bir resmi hemaýatkäri boldy.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy