Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

DÜNÝÄ NUSGALYK ÖSÜŞLER

1-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda

şu ýylyň 10 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri boýunça milli

ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ösüşleriň gazanylandygy mälim edildi.

AWAZA

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, onuň çäklerinde Awazanyň dynç alyş düzüminiň ösdürilişi bilen tanyşdy. Şeýle pursatlarda bu ajaýyp künjegiň il

Söwda hünärmenleri taýýarlanýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministirliginiň Söwda kooperatiw mekdebinde okamaga isleg bildirýän ýaşlaryň sany ýylsaýyn artýar. Biz muňa her ýylk

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.