• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18
 • "BIZNES REKLAMA" 17.12.18

abuna new

otel reklama

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
1218 0 Add

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda Täze ýyl arçalarynyň yşyklary nur saçdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda asylly däbe

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň däbe öwrülen sergisi

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

Miweçiligiň we bakjaçylygyň şu güni hakda

Işewürlerimiz täzeçil başlangyçlary, pugta işlenilip düzülen meýilnamaly işleri bilen

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

Bazarlarymyzda azyk bolçulygy yzygiderli üpjün edilýär we bahalaryň durnuklylygy saklanylýar

Ynha, öňümizdäki uly baýramçylyklaryň biri bolan Täze ýylyň golaýlap gelmegi bilen, bazarlarymyzda azyk

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

Contest winners were announced

In honor of the holiday, the 23rd anniversary of the Permanent Neutrality, a contest entitled “The

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 23 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda we daşary

GIŇIŞLEÝIŇ
21 0 Add

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan ...

giňişleýiň
2 0 Add

Wagyz-nesihat maslahaty

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Balkan welaýatyndaky ...

giňişleýiň
3 0 Add

Täze gyşa täze moda

Döwür tizlik bilen özgerýär. Bu özgerişler adamlaryň hereketlerinde, isleglerinde ...

giňişleýiň
15 0 Add

Ýedi hazynanyň biri

Hormatly Prezidentimiziň öz halkyna peşgeş beren Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk ...

giňişleýiň
13 0 Add

Demokratik ýörelgeler ösdürilýär

14-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik ...

giňişleýiň
24 0 Add

Her günde 1.100 tonna çörek bişirilýär

Durmuşda azyk önümleriniň içinde gündelik sarp edilýäni çörekdir. Çörek ähli nygmatlaryň naýbaşysy ...

giňişleýiň
57 0 Add

Ýyllar durmuşymyzy üstünliklere besleýär

Tamamlanyp barýan 2018-nji ýylda, beýleki ýyllarda bolşy ýaly, ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça ...

giňişleýiň
29 0 Add

LOGISTIKA – HALKLARY BIRLEŞDIRÝÄN KÖPRI

Ýakynda iş sapary bilen Aşgabada gelen «Mangal Transport & Shipping GmbH» kompaniýasynyň ...

giňişleýiň
20 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку