• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

  • BIZNES REKLAMA

abuna new

otel reklama

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
1521 0 Add

Senagat önümçiligi ösüşiň dowamly ýolunda...

50 mm we 110 mm ölçegdäki lagym suw turbalaryny öndürýän «Sada Usul»

GIŇIŞLEÝIŇ
7 0 Add

MFT- türkmen saçagynyň bezegi

Ýylba-ýyldan azyk önümleriniň önümçiligi boýunça döwrebap kärhanalaryň sany artýar

GIŇIŞLEÝIŇ
11 0 Add

«Kysmat önümçiligiň» önümleri

Islendik telekeçiniň baş maksady, ýurtda telekeçiler üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp

GIŇIŞLEÝIŇ
9 0 Add

Halkyñ islegini kanagatlandyrýan önümler

Ahal welaýatynyñ Ak bugdaý etrabynyñ «Täze durmuş» geñeşligindäki «Ak penjire» ady

GIŇIŞLEÝIŇ
5 0 Add

Tämizlik — gözellikden nyşan

Döredilen mümkinçiliklerden tutanýerli peýdalanyp, ýurdumyzyñ senagat pudagynda 2 ýyldan

GIŇIŞLEÝIŇ
7 0 Add

«Nurly meýdanyň» al-elwan gülleri

Tebigatyň ajaýyplyklarynyň biri-de güller. Güller duýgyňy, garaýşyňy beýan etmegiň we

GIŇIŞLEÝIŇ
4 0 Add

Öndürýän önüminiň göwnejaýlygy bilen meşhur bolýar «Miras baýlygy»

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynydaky «Miras baýlygy» hususy kärhanasy 2018-nji ýylyň ...

giňişleýiň
33 0 Add

«Röwşen» aýakgap – dünýä ülňülerine bap

Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Röwşen» hususy kärhanasynyň aýakgap önümçilik ...

giňişleýiň
51 0 Add

«Datly şerbetden» datly önümler

Ençeme ýyl bäri «Täze aý» haryt nyşanly dürli görnüşdäki önümleri öndürip, ak bazarlarymyza ...

giňişleýiň
62 0 Add

Arassaçylyk önümleri – sagdyn durmuşyň kepili

Telekeçi Muhammet Orazowyň ýolbaşçylygynda, «Mona» söwda belgili ...

giňişleýiň
57 0 Add

Plastmassa önümleriniň görnüşleri artdy

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda öndürilýän çig maldan ...

giňişleýiň
17 0 Add

«Maksatly geňeş» bilen üstünliklere tarap

Kämilligiň ak ýoluny nazarlap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzda senagat önümleriniň ...

giňişleýiň
5 0 Add

Arzyly önümler

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli ugurlary ...

giňişleýiň
8 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку