• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

BR 16

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligiTürkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi döwlet dolandyryş edarasy bolup

GIŇIŞLEÝIŇ
412 0 Add

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejeli Halkara maslahatyna gatnaşdy

20-nji iýunda ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG 

GIŇIŞLEÝIŇ
10 0 Add

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Awtoulag sport merkezine bardy

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ogly

GIŇIŞLEÝIŇ
12 0 Add

Wagyz-nesihat duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda söwda ulgamynyň işgärleriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklarynyň geçirilmegi dowam edýär.

GIŇIŞLEÝIŇ
24 0 Add

Türkmen bedewleriniň dünýädäki şöhraty

Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen «Fontankadaky» sirk sungatynyň I Halkara sirk sungaty festiwalynda türkmen atly ýigitleri «Altyn Gaetano» diýen baş baýraga mynasyp boldular.

GIŇIŞLEÝIŇ
32 0 Add

Aşgabada welosipedli aýlanasyň gelýärmi?!

Paýtagtymyzyň aýna ýaly lowurdaýan ýollarynda, dag eteklerinde, seýilgähleriň töwereklerinde welosipedde gezelenç edip ýören oglan-gyzlary synlap, özüň hem şolara goşulyp aýlanasyň gelýär.

GIŇIŞLEÝIŇ
30 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakynda. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek baradaky Rezolýusiýasyndan ugur alyp hem-de 

GIŇIŞLEÝIŇ
44 0 Add

Boks boýunça halkara okuw-türgenleşikleri üstünlikli jemlenildi

Türkmen paýtagtynda 10 günläp  dowam eden halkara okuw-türgenleşiklerinde ...

giňişleýiň
68 0 Add

Döwletjan Ýagşymyradowyň täze ýeňşi

28 ýaşly ildeşimiz geçen möwsüm Russiýada başa-baş söweşleri guraýan iň gowy ...

giňişleýiň
171 0 Add

BOKS BOÝUNÇA HALKARA OKUW-TÜRGENLEŞIKLERINIŇ ÇÄKLERINDE GEÇEN TUTLUŞYKLAR

Halkara okuw-türgenleşikleriniň jemleýji günlerinde bu boksçularyň arasynda paýtagtymyzyň ...

giňişleýiň
154 0 Add

«Söwda we hyzmat — 2018» sergi ýarmarkasy

Iýun aýynyň 26-28-si aralygynda  Aşgabat şäherinde «Söwda we hyzmat — 2018» ...

giňişleýiň
114 0 Add

Ýumurtga önümçiligi ýokarlanýar

Ýumurtganyň öndürilişini artdyrmak dünýä derejesinde uly üns berilýän önümçilikleriň biri bolup durýar. D...

giňişleýiň
99 0 Add

Şahadatnamalar gowşuryldy

29.03.2018. Örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň dep...

giňişleýiň
109 0 Add

TSTB artýan mümkinçilikleriniň uly sergisi

17.03.2018. Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dab...

giňişleýiň
109 0 Add

«Berzeňňi» – saglygyň melhemi

Taňrynyň nazary düşen keremli türkmen topragynyň her daban ýeriniň adam saglygyna peýdaly melhemlere eýle...

giňişleýiň
99 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň ylmy işleri boýunça maslahat

2018-nji ýylyň 19-nji aprelinde Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binasynda  ...

giňişleýiň
89 0 Add

Golf oýuny

Golf dünýäde sportuň has meşhur görnüşleriniň biri bolup, onuň bilen islendik ýaşda we ýylyň islendik pas...

giňişleýiň
192 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку