• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018
 • "BIZNES REKLAMA": 06.08.2018

BR 16

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligiTürkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi döwlet dolandyryş edarasy bolup

GIŇIŞLEÝIŇ
691 0 Add

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz 

GIŇIŞLEÝIŇ
2 0 Add

Hazarýaka döwletleriniň V sammiti

12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde hazarýaka döwletleriniň V sammiti geçiriler

GIŇIŞLEÝIŇ
116 0 Add

«Amul — Hazar 2018» rallisiniň guramaçylary žurnalistleriň sowallaryna jogap berdiler

Mediaforumyň barşynda žurnalistler üçin «Amul — Hazar 2018» rallini guraýjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi.

GIŇIŞLEÝIŇ
145 0 Add

«Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli boýunça mediaforum

5-nji awgustda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilen ýeri bolan

GIŇIŞLEÝIŇ
127 0 Add

Kitabyň 10-njy jildi çapdan çykdy

Mälim bolşy ýaly, 20-22-nji iýulda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň ýurdumyzda giňden bellenilýän

GIŇIŞLEÝIŇ
18 0 Add

Ene sarpasynyň çeper beýany

Hormatly Prezidentimiz ýaňy ýakynda Mejlisiň Başlygyna, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna

GIŇIŞLEÝIŇ
19 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň ylmy işleri boýunça maslahat

2018-nji ýylyň 19-nji aprelinde Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binasynda  ...

giňişleýiň
123 0 Add

«Berzeňňi» – saglygyň melhemi

Taňrynyň nazary düşen keremli türkmen topragynyň her daban ýeriniň adam saglygyna peýdaly melhemlere eýle...

giňişleýiň
141 0 Add

Golf oýuny

Golf dünýäde sportuň has meşhur görnüşleriniň biri bolup, onuň bilen islendik ýaşda we ýylyň islendik pas...

giňişleýiň
324 0 Add

TSTB artýan mümkinçilikleriniň uly sergisi

17.03.2018. Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dab...

giňişleýiň
154 0 Add

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Awtoulag sport merkezine bardy

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ogly ...

giňişleýiň
80 0 Add

Haryt bolçulygy Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş syýasatynyň oňyn netijesidir

Haryt dolanyşygynyň möçberi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň  ...

giňişleýiň
93 0 Add

Söwda toplumynda geçirilen maslahat

19-njy iýunda Söwda toplumynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrli...

giňişleýiň
278 0 Add

Wagyz-nesihat duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň gurnamagynda...

giňişleýiň
71 0 Add

Kerkide öndürilýän şirin şerbetler

Içerki sarp edijileri zerur önümler bilen üpjün etmek, olaryň isleglerini öwrenmek arkaly täze önümleriň ...

giňişleýiň
88 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

06.07.2018. Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti  ...

giňişleýiň
765 0 Add

Şahadatnamalar gowşuryldy

29.03.2018. Örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň dep...

giňişleýiň
155 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку