• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • "BIZNES REKLAMA" 17.06.2019

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
2765 0 Add

Türkmenistanda galla oragyna girişildi

Ýurdumyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ministrler Kabinetiniň 24-nji maýda geçirilen mejlisinde hormatly

GIŇIŞLEÝIŇ
17 0 Add

Türkmen welosipedçileri dünýä rekordyny täzelediler

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen

GIŇIŞLEÝIŇ
17 0 Add

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli halkara maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanan

GIŇIŞLEÝIŇ
20 0 Add

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.

GIŇIŞLEÝIŇ
38 0 Add

Gazagystanda Hazar deňziniň suwasty medeni mirasyny goramagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar

21-22-nji maýda, Gazagystanda, ÝUNESKO-nyň goldaw bermeginde, Hazar deňiziniň

GIŇIŞLEÝIŇ
39 0 Add

Türkmen delegasiýasy Nur-Soltandaky ykdysady foruma gatnaşdy

16-17-nji maýda Nur-Soltanda (Gazagystan) 12-nji Astana ykdysady forumy geçdi. Oňa 74 ýurtdan, şol

GIŇIŞLEÝIŇ
36 0 Add

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisi geçirildi

25-26-njy maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Aşgabat şäher ...

giňişleýiň
26 0 Add

Türkmenistanyň BMG-niň düzümlerine saýlanmagynyň çäginde Türkmenistan üçin iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça edaraara iş toparynyň mejlisi

17-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-niň düzümleriniň ...

giňişleýiň
30 0 Add

Türkmenistan geljekki ýyllar üçin BMG-niň esasy düzümleriniň agzalygyna saýlanyldy

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Birleşen ...

giňişleýiň
53 0 Add

GDA döwletleriniň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň forumy Türkmenistanyň medeniara gatnaşyklarynda rolunyň ösýändigini görkezdi

16-njy maýda paýtagtymyzda, Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriniň Arkalaşygynda ýolbaşçylyk ...

giňişleýiň
46 0 Add

Türkmen eksportyny artdyrmagyň ugrunda

11-nji maýda Söwda toplumynyň binasynda «Ykdysady rowaçlyk: Eksporty artdyrmagyň täze ...

giňişleýiň
72 0 Add

Çagalaryň bagtyýarlygy — Watanymyzyň buýsanjy

1-nji iýunda Türkmenistan Çagalary goramagyň halkara gününi giňden belledi ...

giňişleýiň
12 0 Add

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi ...

giňişleýiň
12 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку