• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 20.08.2019 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
3350 0 Add

Milli ykdysadyýetimiziň bedew batly gadamlary

Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçiligiň giň gerimde ýola goýulmagynyň hem-de dürli maksatnamalaryň

GIŇIŞLEÝIŇ
4 0 Add

Türkmenistanda şypahana hyzmatlary dünýä derejesine çykýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişelik üns merkezinde saklanylýan halkymyzyň we

GIŇIŞLEÝIŇ
20 0 Add

Aşgabatda Aral boýunça sebitleýin iş toparlarynyň duşuşygy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda

GIŇIŞLEÝIŇ
18 0 Add

Ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň kuwwaty artýar

Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz

GIŇIŞLEÝIŇ
25 0 Add

Türkmenistanyň halkara sport giňişliginde abraýy artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň

GIŇIŞLEÝIŇ
22 0 Add

Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär. Oňa

GIŇIŞLEÝIŇ
22 0 Add

Mekdep bazarlary siziň hyzmatyňyzda!

Eýýäm tomusky dynç alyş möwsümi tamamlanyp barýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ...

giňişleýiň
8 0 Add

Kärdeşleriň maslahaty

Ýakynda Türmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň Mejlisler zalynda Türkmenistanyň ...

giňişleýiň
21 0 Add

«Bagtyýarlyk» sagdynlygyň hyzmatynda

Saglyk — adam üçin iň uly baýlyk. Halkyň saglygy bolsa ýurduň baýlygy. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary...

giňişleýiň
28 0 Add

Ýaşaýşyň howpsuzlygynyň aladasynda

Health is the most valuable thing a person has. The health of the nation is the health of the country. Th...

giňişleýiň
27 0 Add

Awazada geçjek sergä taýýarlanýarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 12-nji awgustda Awazada geçiriljek «Hazar innowasiýa tehnologiýalary...

giňişleýiň
31 0 Add

Birinji Hazar ykdysady Forumy

Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek işi 1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka ...

giňişleýiň
146 0 Add

Özara bähbitli hyzmatdaşlyk

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň çäginde döredilen Söwda we maýa ...

giňişleýiň
73 0 Add

Intellektual eýeçilik. Awtorlyk hukugy. Haryt nyşanlary we nusgalar

4-nji iýulda paýtagtymyzyň «Arçabil» myhmanhanasynda senagat nusgalaryny goramagyň meseleleri ...

giňişleýiň
93 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку