Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ykbalyň öz eliňde

  • 15.01.2018

Nobunaga atly beýik ýapon serkerdesi özlerinden onlarca esse köp goşuny bolan duşmana hüjüm etmek kararyna gelipdir. Onuň özi ýeňjekdiklerine ynanýanam bolsa, esgerler ikirjiňlenipdirler.


Duşmanyň üstüne ýöriş edilýän mahaly serkerde ybadathananyň deňinde saklanmagy buýurýar. Soň ol esgerlerine ýüzlenip, ybadathana girip dileg etjekdigini, şondan soňra şaýylyk arkaly ykbaly synap görjekdigini aýdýar.


 -Eger asmana zyňylan şaýylyk düz tarapyna düşse, onda ýeňiş biziň tarapymyzda bolar. Ol arka tarapyna düşse welin, duşman bizden rüstem çykar.


Nobunaga aýdyşy ýaly ybadathanadan çykyp, elindäki şaýylygy asmana zyňyp gapýar. Onuň aýasyna düşen şaýylygyň düz tarapyna ýatandygyny gören esgerler ynam bilen öňe okdurylýarlar. Netijede, olar ýüzleriniň ugruna duşmandan üstün çykýarlar.


Söweş tamamlanandan soňra edermen serkerdäniň hyzmatkäri:


-Hiç kim ykbaly üýtgedip bilmez, bu şeýlemi? – diýip, sowal bilen ýüzlenýär.


-Elbetde, üýtgedip bilmez – diýip, Nobunaga oňa iki tarapy hem meňzeş şaýlygy görkezýär. 


Tymsaly “www.blagopoluchnik.ru” saýtynyň materialy esasynda terjime eden Hojaberdi APBAÝEW.

SURATKEŞ

  • 12.01.2018

Buýra saçy seçelenip duran oglanjyk eline kömür bölejigini alypdyr-da, tamyň ap-ak daşky diwaryna horazyň suratyny çekipdir. Ony gören ejesi:


– Ah, sen bezzat, edýäniň näme?!.. – diýip käýäpdir. Oglanjyk bolmasy bir iş edenligine düşünip, öýe ýumlugypdyr. Agşam kakasy oňa dürli hili reňkleri äkelipdir, şeýdip surat owadan horaza öwrülipdir.


 Oglundan göwni biten kakasy:


– Kömrüň garasyny-ha süpürip aýryp boljak däl, bolanyna görä, surat owadan bir bolsun-da – diýipdir.


Oglanjygyň surat çekişi gowy eken. Ol suratkeş bolmagyň arzuwynda bolupdyr. Emma kakasy eli ýukalygy sebäpli, ogluny ädikçi ussa şägirtlige beripdir.


Bir aý geçenden soň ädikçi oglany ata-enesiniň ýanyna alyp barypdyr-da, olara ýalpyldap duran aýnagonç ädigi görkezipdir. Ädigiň gonjuna gönden edilen owadan gyzyl guşuň şekili ýelmenen eken.


– Bir serediň-ä garagol çagaňyzyň bitiren işine – diýip, ädikçi gaharly gürläpdir.


– Waý, munuň naşyjadygyny – diýip, ata-ene içlerini çekip, geň galypdyrlar.


– Bu bir serkerdäniň baýramçylyklara geýmeli ädigidi ahbetin, ol şu naşyja guşuň suraty bilen bu ädigi nädip dabaralara geýsin?! – diýip, ädikçi dergazap halda yzyna gaýdypdyr.


Soňra kakasy ogluny tikinçä beripdir. Ýene öňki ýagdaý gaýtalanypdyr. Oglan mugallym üçin taýýarlanan kaşaň çal penjege owadan tawusyň keşbini çatypdyr.


Islenmeýän çeper keşpleri üçin oglanjyk agaç ussasynyň hem, külalyň hem ýanyndan kowlupdyr.


Günlerde bir gün oglanjygyň öýleriniň gabadynda kaşaň bir araba – paýtun togtapdyr. Paýtunyň penjiresinden barly kişidigi bildirip duran bir adam kellesini çykaryp:


– Bu owadan horazyň suratyny kim çekdi? – diýip sorapdyr.


Derrew oglany çagyrypdyrlar. Ýaňky myhman onuň elini gysypdyr-da, şeýle diýipdir:


– Berekella, sen uly zehine eýe. Men suratkeş, şägirdim bolasyň gelýärmi?


– Aladaňyz üçin sag boluň. Ony şägirt edinmekçi bolanlaryň bary – ädikçem, tikinçem, agaç ussasam, tamasy çykmansoň, muny uzak saklamadylar. Bu size-de maza bermese gerek. Biz-ä indi bu hiç zada ukypsyz diýen netijä geliberdik – diýip, ejesi oglundan öň dillenipdir.


– Ody kagyza dolap bolanok-da – diýip, gurply myhman ýylgyrypdyr-da, ony özüne şägirt edinip, ýany bilen alyp gidipdir.

Manyly jümleler

  • 11.01.2018

 


Dünýä her kimiň öz harydyny satýan bazarydyr.  (Fizuly)

Doga-dileg hem zähmet.

  • 04.01.2018


Balykçy gaýygynda bir adamy goňşy kenara alyp barýarmyşyn. Ýolagçy ony gyssapdyr.


—Tizräk bolsana, men işe gijä galýan!


Birdenkä howlukmaç ýolagçy kürekleriň birinde «doga-dileg et», beýlekisinde «zähmet çek» diýen ýazgynyň bardygyny görüpdir.


— Bu nämä derkar? — diýip, ol sorapdyr.


— Unutmazlyk üçin, hemişe doga-dilegde bolmalydygyny we zähmet çekmelidigini ýatladyp durmagy üçin – diýip, balykçy jogap beripdir.


— Elbetde, zähmet çekmegiň  gerekdigi hemme kişä düşnükli. Doga-dileg üçin bolsa wagt ýitirmek zerur däl, onuň hiç kime geregi ýok — diýip, ýolagçy elini salgap goýberipdir.


— Geregi ýok-da onda? — diýip, balykçy ýaňadan sorapdyr-da, «doga-dileg et» diýen ýazgyly küregi suwdan sogrup alyp, ýeke küregi bilen küreklemäge durupdyr. Gaýyk bir duran ýerinde pyrlanmaga başlapdyr.


— Ine, gördüňmi, doga-dilegsiz zähmetden ne peýda?! Şol bir ýerde aýlanyp durus, öňe tarap hiç hili hereket ýok...

Söwdanyň ýoly

  • 02.01.2018


Bir gün halypasy şägirtleri bilen duşuşykdan soň: 


-Indi soraň – diýipdir. Şägirtleri dymypdyrlar. 


Diňe bir şägirdi: 


-Halypam, aýt, nädip geleşige gelmeli – diýip sorady. Halypasy egnini gysdy, soňra stolunyň ýanyna geldi-de, ol ýerden şägirtlerinden okuw üçin alýan pul mukdaryna laýyk puly aldy-da, sorag beren şägirde berip, ony kowup goýberdi. 


Bu waka halypanyň beýik akmaklyk bilen oňşanyňdan, oňa zerurlyk bar hem bolsa, puly ret edenini ýeňil görendigini görkezýär. Şägirtler Halypanyň “Beýik Akmaklyk” diýip, kitapdan alnan, ýöne iş tejribeleri bilen kämilleşdirilmedik düşünjeleri we düzgünleri atlandyrýandygyny bilýärdiler. 


Tadao Ýamaguçiniň “Söwdanyň ýoly” atly kitabyndan


(Terjime eden Kakamyrat Geldiýew)

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.