Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Asmana bakmak

Asmana bakmak

Ussat äpişgeden bazar meýdançasyna bakyp duran mahaly öz şägirtleriniň birine gözi düşüdir. Ol nirädir bir ýere gyssanýan eken. Ussat şägirdini öýüne çagyrypdyr.

-Sen aýtsana oglum, şu gün asmana bakdyňmy – diýip, ýüzlenipdir. Ol bolsa: “Ýok, Ussat” diýip jogap beripdir. 

-Hany sen gürrüň ber, näme gördüň? –Aý...adamlary...atlary, arabalary...gördüm. Täjirler ellerini galgadyp harytlaryny satýardylar. Alyjylar alabasgy bolup söwda edýärdiler. Erkeklerem, zenanlaram ikibaka ylgaşýardylar...Ine, meniň gözümde galan pursatlar şular.

-Oglum, oglum – diýip, Ussat başyny ýaýkapdyr. –Ýene elli ýyldanam, ýüz ýyldanam şu ýagdaý gaýtalanar. Bu bazaryň ornuna başga bazar bolar. Başga bir paýtunçylar başga adamlary äkiderler. Täjirlerdir alyjylaram üýtgär. O wagt senem, menem bu jahanda bolmarys. Eger seniň birje gezek asmana bakmaga wagtyň bolmasa, ikibaka ylgap hars urup ýaşamakdan näme netije bar.

Terjime eden Hojaberdi APBAÝEW.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.