Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Dostlar

Bir adam dostunyň öýüne barypdyr. Gapyny kakypdyr. Esli garaşypdyr. Soňam dostuna gahary gelip, onuň gapysyna «Garasöýmez» diýip ýazypdyr.

Ertesi olar bazarda duşupdyrlar. Düýnki gün dostuny öýünden tapmadyk adam ilki bolup dillenipdir:

-Düýn öýüňe bardym. Seni tapmadym?

Olam:

-Öýde ýok wagtym geleniň sendigiňi badabat bildim.

-Nädip bildiň?

-Gapynyň ýüzüne adyňy ýazyp gaýdypsyň.

Terjime eden Guwanç Saparmyradow,

“Mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.