Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Bagtymyz öz elimizde

Bagtymyz öz elimizde

Ynsanyň aslynyň toprakdandygy hemmä mälim hakykat. Şu gün gürrüň berjek tymsalymyzda ynsanyň ýaradylyşy bilen bagly waka beýan edilýär. Ýaradan Alla adamy ýaradyp, ondan galan topragy görkezip, saňa ýene näme gerek diýipdir.

Ynsan özüne bagt gerekdigini, bagtly bolmak isleýändigini aýdypdyr. Şol pursat Alla oňa jogap bermän, galan topragy ynsanyň eline tutdurypdyr.

Bu tymsaldan görnüşi ýaly, bagt her bir adamyň öz elindedir. Biziň bagtly bolup-bolmajakdygymyz özümize baglydyr.

Taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.