Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Maýyp güjük

Dü­ka­nyň eýe­si ga­pyň ýo­kar­syn­da «Sat­lyk gü­jük­ler» di­ýen ýaz­gy­ny as­dy. Şu­lar ýa­ly ýaz­gy­lar ça­ga­la­ry özü­ne çe­ke­gen bol­ýar, bir­ha­ýuk­dan dü­ka­nyň tö­we­re­gi og­lan­jyk­dan dol­dy. 
– Gü­jük­le­ri nä­çe­den sat­ýa­ňyz? – di­ýip, bir og­lan­jyk so­ra­dy.
– 30 dol­lar­dan 50-ä çen­li, saý­la­ber­me­li - diý­di sa­ty­jy.
Og­lan­jyk jüb­sü­ni dö­rüş­di­rip, şaý­lyk pul­la­ry gy­sy­my­na al­dy. 
– Ba­ry-ýo­gy 2 dol­lar 37 sent bar eke­ni. Ýetenok. Gü­jü­jek­le­ri gör­se­mem bol­ýar, müm­kin­mi?
Sa­ty­jy syr­tar­dy-da, sy­ky­lyk atyp goý­ber­di. Dü­ka­nyň iç­ki ga­py­syn­dan aňyr­da­ky it ke­te­gin­den Le­di at­ly it guý­ru­gy­ny bu­laý­lap çyk­dy, onuň yzy bi­len bol­sa bäş sa­ny ýu­ma­jyk ti­gir­le­nip gaýt­dy. Bir gü­jük öz do­gan­jyk­la­ryn­dan ep-es­li yza ga­lyp, ag­sak­lap gel­ýär­di. Og­lan­jyk şol gü­jü­giň ýa­ny­na ba­ryp, eli­ne al­dy-da:
– Bu­ja­ga­za nä­me bol­dy” - diý­di.
Dü­ka­nyň eýe­si bu gü­jü­ji­ge mal luk­ma­ny­nyň se­re­den­di­gi­ni, aýa­gy­nyň bog­nun­da şi­kes bar, he­mi­şe ag­sak­lap, süý­re­nip ýö­rär di­ýen­di­gi­ni dü­şün­dir­di. Kör­päň göz­le­ri lo­wur­dap git­di.
– Men şu gü­jü­gi sa­tyn ala­sym gel­ýär.
Dü­ka­nyň eýe­si bi­raz al­jy­ra­dy.
– Ge­re­giň şu gü­jük bol­sa, mugt alyp goý­ber.
Og­lan­jy­gyň keý­pi bo­zul­dy. Ol sa­ty­jy­nyň bä­be­ne­gi­ne sü­ýem bar­ma­gy­ny so­kaý­jak bo­lup ja­nyk­dy:
– Bu gü­jü­giň ba­ha­sy hem beý­le­ki gü­jük­le­riň­ki ýa­ly bol­ma­ly, men do­ly ba­ha­sy­ny tö­le­jek. Hä­zir 2 dol­lar 37 sen­ti ber­jek, soň ber­gi­mi üz­ýän­çäm her aý­da 50 sent­den ge­ti­re­rin.
Sa­ty­jy og­lan­jy­ga gar­şy çyk­dy:
– Aý, sen mu­ny sa­tyn alyp otur­ma. Seň bi­len yl­gap, bö­küp, yzy­ňa dü­şüp oý­nap bil­jek gü­ma­ny ýok. Bu bir ma­ýyp gü­jüg-ä.
Bu söz­le­ri­ne jo­gap hök­mün­de og­lan­jyk aşak egil­di-de, jal­bar­jy­gy­nyň çep gon­ju­ny ýo­ka­ryk çe­kip, de­mir sko­ba goý­lan gy­şyk in­ji­gi­ni gör­kez­di. Ol dü­ka­nyň eýe­si­ne köp­ma­ny­ly ba­kyp şeý­le diý­di:
– Aý, nä­me, bu gü­jük bi­len me­ni bag­la­ýan zat köp.

"Göwün üçin jüýje çorbasy" atly kitapdan. Terjime eden: Seýitmyrat Geldiýew

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.