Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Söwdanyň ýoly

Bir gün Halypanyň ýanyna şägirt gelipdir we: «Halypam, men eýýäm üç gezek müşderi bilen duşuşdym, ýöne näme üçindir ol meniň harytlarymy alasy gelmeýär»  diýipdir.

— Öwren – diýip Halypa jogap beripdir. Şägirdi üç hepdeden dolanyp gelipdir. Onuň düýpden keýpi ýok eken:

—  Halypam, men hemmesini öwrendim: haýsy bankda onuň hasabynyň bardygyny we ondaky pullaryň näçedigini bilýärin, meniň harytlarymyň haýsy biri oňa hakykatdan hem gerekdigini, harytlary bäsdeşimden alman menden alanda, onuň näçe pul tygşytlajakdygyny men takyk bilýärin. Men bularyň barysyny onuň özüne düşündirdim... ýöne ol hiç zat satyn alasy gelmeýär...

— Ýogsa-da, onuň itiniň ady näme?—diýip Halypa sorapdyr.

Terjime eden: Kakamyrat Geldiýew, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.