Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Köpri

Ir zamanlarda bir soltan öz hökmüni ýöredýän ülkesiniň çäginden akyp geçýän iňňän möwçli derýanyň üstünden berdaşly bir köpri gurdurmaly diýen netijä gelipdir. Bu iş tabşyrylan mimar onuň talabalaýyk bolmagy üçin, uzyn  süre çyzgy işlerine gümra bolupdyr. Ahyry iki kenary birikdirjek binanyň gurluşygyna girişilipdir. Hökümdar onuň çykdajysyndan çekinmän, men diýen esgerlerini hem baş binagäriň ygtyýaryna beripdir. Uzak möhleti we sünnä zähmeti talap edýän köpriniň gurluşygy birnäçe wagtdan soň tamam bolupdyr. Ol derýanyň çyrpynýan joşly suwundan has ýokardan geçýän ajaýyp bir köpri bolupdyr.
– Ýeri, niçik gördüňiz, soltanym? – diýip, mimar hökümdardan sorapdyr.
Soltan göwnüniň ýetendigini duýdurypdyr. Mimar gürrüňini dowam edip, şeýle diýipdir:
– Hökümdarym, köpriniň gurluşygynda müňlerçe daş ulandyk. Iň çydamly hem berk daşlary saýlap aldyk, köpri ýüzýyllyklaryň dowamynda sarsman durup biljek derejede mizemezdir, berkdir. Bu harsaň daşlaryň ählisi bir-birine direg bolup has-da jebisleşýär. Köpriniň gurluşygynda ulanan daşlarymyň arasynda bir daş bar, eger şol daş çekilip aýrylsa, köpri çagşap, weýran bolar. Onuň haýsy daşdygyny we nirededigini diňe men bilýän.
Soltan köpriniň üstünde duran ýerlerinden ussa mimary derýanyň demine dartyp aljak holtumyna okladypdyr.
«Zynjyryň ygtybarlylygy iň gowşak halkasynyň näderejede berkligine baglydyr».

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.