Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Köşek hem düýe

Bir köşek ene düýeden sorapdyr:
— Ene, biziň örküjimiz nämä gerek? Arkada artykmaç ýük bolup dur.
— Köşejigim, şol örküçde toplanan ýaglar arkaly çöllerde-de biz uzak wagt suwsuz oňup bilýäris. Ol artykmaç ýük däl-de, biziň beýleki jandarlardan artykmaçlygymyzdyr — diýip, düýe düşündiripdir.
— Onda, ene, biziň boýnumyz näme sebäpli beýle uzyn? — diýip, köşek ýene sorapdyr.
— Bu-da bize berlen artykmaçlykdyr, köşegim, biz hemme jandarlardan has uzakdan görüp bilýäris — düýe ýene-de özleriniň magtanmaga mynasypdyklaryny aýdypdyr.
Köşek bolsa ýene sowal beripdir:
— Ene, näme üçin aýagymyzda toýnak däl-de, has uly paşmak bar-a?
Ene düýe:
— Şol paşmak hem bizi beýleki jandarlardan parhlandyrýan artykmaçlyklaryň biridir. Köşegim, biz ýasy paşmakly bolanymyz üçin, akyp ýatan hürpük çägeli çöllerde-de örän tiz hereket edip bilýäris — diýipdir.
Uly gözlerini mölerdip, köşek geň galyp, şeýle diýipdir:
— Ene, biz hemme jandarlardan artyk bolsak, bu yzgytsyz adamyň mal ýatagynda näme işläp ýörüs-ä?!

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.