Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Senden ozsam, ýetik maňa!

Bir kaşaň geýnüwli adam bilen sypaýy eginbaşly kişi tokaýda bir gaplaňa pete-pet gabat gelýärler. Sypaýy geýnen ýolagçy parahat halda torbasyndan sport aýakgabyny çykaryp, köwşüni çalyşmaga başlapdyr. Geýnüwli adam bolsa onuň bolşuna haýran galyp geňirgenýär.
– Dost jan, näçe tiz ylgasaň hem, gaplaňdan gaçyp gutulmarsyň, ondan çalt ylgamak mümkin däl.
Onda ol ýene şol bir sowukganlylygy bilen şeýle diýýär:
– Meniň bar aladam gaplaňdan gaty ylgamak däl.
Esasy zat, senden ozsam ýetik maňa...

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.