Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Togtamaň!

Belli telekeçi, «Apple» kompaniýasynyň düýbüni tutan Stiw Jobs ykdysady çökgünlikden basylman, öz zähmeti bilen tutuş jahany özgertmegi başardy. Ol bu barada şeýle diýýär:

«... Maňa öz işimi dowam etdirmäge kömek eden ýeke-täk zat, meniň öz işimi söýmegim boldy. Size söýýän, göwün halan zadyňyzy tapmak derkardyr. Bu gatnaşyklar babatda bolşy ýaly, iş meselesinde-de dogrudyr. Işiňiz siziň ömrüňiziň agramly bölegini doldurar, doly derejede razy, kanagatlanan bolmaklygyň ýeke-täk usuly hem, siziň pikiriňizçe, beýik iş bolup görünýän zat bilen meşgullanmakdyr. Beýik işleri etmegiň ýeke-täk usuly hem — edýän işiňizi söýmekdir. Eger siz şindi öz işiňizi tapmadyk bolsaňyz, gözläň! Saklanmaň! Ýürek bilen dahylly işleriň ählisi babatda bolşy ýaly, tapan çagyňyz akyl ýetirersiňiz. Şeýle-de islendik bir oňat gatnaşyk babatda bolşy ýaly, iş hem ýylsaýyn gowulaşmak bilen bolýandyr. Şonuň üçin hem tä tapýançaňyz, idäň!

Togtamaň!»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.