Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ýerlikli  sowal

Bir ýaş zenan seýilgähdäki oturgyçda gamgyn halda oturyşyna, hamsygyp, gözýaş dökýärmişin. Şol pursat üç tekerlije tigirjigini sürüp, onuň duşundan bir kiçijek oglanjyk geçip barýar eken. Oglanjygyň zenana nebsi agyryp, oňa sowal beripdir.
– Daýza, näme üçin aglaýarsyň?
– Wah, jan balam, sen düşünmersiň-le – diýip, ol başdansowma jogap gaýtarypdyr.
Çagajygyň göwnüne, öz sowalyndan soň, aýal maşgala has beter aglamaga duran ýaly görnüpdir. Onsoň ol müýnli halda şeýle diýipdir:
– Daýza, bir ýeriň agyrýarmy, näme üçin beýle aglaýarsyň? Ine, gerek bolsa, köşeşseň, men öz oýunjagymam bereýin!
Göwünlik beriji çaga sözlerini eşiden zenan has-da beter möňňürip goýberipdir:
– Başyňa döneýin, balajygym, men hiç kime gerek däl, hiç kim meni gowy görenok...
Oglanjyk çynlakaý keşbe girip, üşerilip garapdyr-da, zenana şeýle diýipdir:
– Sen, dogrudanam, hemme kişiden sorap çykdyňmy?
Terjime eden Orazmyrat Myradow.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.