Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Türkmenistan – syýahatçylyk üçin iň gowy ýurt.

Italiýanyň döwlet teleradio gepleşikleri korporasiýasynyň «Rai 3» teleýaýlymy Türkmenistany 2018-nji ýylda iň gowy syýahatçylyk ugurlarynyň biri hökmünde atlandyrdy. Dürli ýurtlar hem-de yklymlar boýunça syýahatlar baradaky filmleriň köp seriýaly tapgyryndan soň, teleýaýlym tomaşaçylaryň arasynda sorag-jogap geçirip, meşhur ugurlaryň sanawyny düzdi. Ses bermegiň netijelerine görä Türkmenistan «Taryh» derejesinde birinji ýere mynasyp boldy.

Beýik ýüpek ýolunyň geçmişi we şu güni.

Taryhda «Beýik Ýüpek ýoly» adyny alan gadymy ýüpek ýoly söwda, işjeň duşuşyklar we gepleşikler üçin örän uly mümkinçilikler beripdir, ajaýyp ösüşlere ýardam edipdir. Beýik Ýüpek ýolunyň Hytaýyň merkezi etraplaryndan başlanan ugry Aziýanyň üsti bilen Ortaýer deňziniň gündogar kenarlarynyň portlaryna baryp ýetipdir.

«Bereketli» bazarly söwda merkezi açyldy.

Türkmen halkymyz «Bazara bar — bagtyňy gör» diýýär. Hakykatdan hem häzirki bagtyýar zamanamyzyň islendik bazaryna baryp, gözüňi dokundyrýan bolçulygy synlanyňda, bu ýerden islän zadyňy tapyp boljakdygyna ynanýarsyň.

Ýurt bereketi bazaryndan bellidir

 Bu günler her bir türkmen ojagynda bereketli saçaklar giňden ýazylyp, toýlar uludan toýlanýar. Täze ýyl baýramçylygynyň golaýlamagy bilen, Watanymyz toý lybasyna beslendi. Bazarlarymyz, söwda merkezleri we dükanlar ýokary hilli önümleri bilen alyjylar köpçüligini garşy alýar. Bu babatda söwda nokatlarynda dünýäniň ösen medeniýetine laýyklykda söwda hyzmatlary ýerine ýetirilýär.

Göçme söwdalar guralýar

Dekabr aýyna gadam basylmagy bilen, Watanymyzyň çar künjünde, bazarlarynda we ýol ugurlarynda göçme söwda nokatlary guraldy. Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdede bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belleýşi ýaly, dekabr aýynyň 15-ine Täze ýyl yşyklarynyň ýakylmagy bilen paýtagtymyz hakyky baýramçylyk lybasyny geýer.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.