24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

«Aşgabat 2017»-niň ulag hyz­mat­la­ry

Sa­byr­syz­lyk bi­len ga­ra­şyl­ýan «Aşgabat 2017»-niň baş­lan­ma­gy­na az wagt gal­dy. Mu­ňa ga­ra­maz­dan, sport oýun­la­ry­na ze­rur bo­lan äh­li taý­ýar­lyk iş­le­ri do­ly ýo­la go­ýul­dy. Bu hal­ka­ra çä­re­si dün­ýä ýü­zü­ne türk­men hal­ky­nyň mil­li öz­bo­luş­ly­ly­gy­nyň, edim-gy­lym­la­ry­nyň we ah­lak päk­li­gi­niň asyl dur­ku­ny ha­ky­ky keş­bin­de açyp gör­ke­zer. Bu ugur­da iň äh­mi­ýet­li hyz­mat­la­ry­nyň bi­ri-de ulag hyz­ma­ty­dyr.

«Aşgabat 2017»-niň tagam hyz­mat­la­ry

Bir aý­dan gow­rak wagt­dan Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­jek Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ryn­da ta­gam hyz­mat­la­ry­ny göw­ne­jaý gur­na­mak­ly­ga-da örän uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Myh­man­lar oýun döw­rün­de türk­men mil­li ta­gam­la­ryn­dan baş­lap, dün­ýä aş­ha­na­sy­nyň aý­ry­baş­ga lez­zet­le­rin­den dat­ma­ga müm­kin­çi­lik alar­lar. 

Dag içiniň “Ma­raly”

Gözel tebigatyň goý-nunda ýer­leş­ýän «Ma­ral» res­to­ra­ny in­di en­çe­me ýyl­lar­dan bä­ri il için­de öz meş­hur­ly­gy­ny sak­lap gel­ýär. Öz döw­rün­de ýer­leş­ýän ýe­ri bo­ýun­ça go­wy dynç alyş no­kat­la­ryň bi­ri ha­sap­la­nan bol­sa-da, hä­zir­ki ösen döw­rü­miz­de res­to­ran hem-ä ýer­leş­ýän ýe­ri­niň gö­zel­li­gi, to­mus pas­ly­nyň şy­pa­ly ho­wa­sy bi­len, hem-de özü­niň ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki hyz­mat­la­ry bi­len dynç al­mak üçin iň bir is­leg bil­di­ril­ýän ýer­le­riň bi­ri­ne öw­rül­di. 

«Gala» dagyň goýnundaky medeni-dynç alyş merkezi

29-njy iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz dur­muş mak­sat­ly ýe­ne bir tä­ze des­ga­nyň – paý­tag­ty­my­zyň Ar­ça­bil et­ra­byn­da bi­na edi­len «Ga­la» me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Kö­pet­da­gyň ete­gin­de aja­ýyp jül­ge­de peý­da bo­lan «Ga­la» me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi ýer­li te­bi­gat aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len saz­la­şyp, Aş­ga­bat­da ke­ma­la gel­ýän hä­zir­ki za­man bi­na­la­ryň üs­tü­ni ýe­ti­rdi we hal­ky­my­zyň myh­man­sö­ýer­li­gi­ni açyp gör­kez­ýän dynç alyş des­ga­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. 

«Ýaş­lyk» ça­ga­la­ryň ikinji tap­gy­ry­ny gar­şy al­dy

Kö­pet­da­gy etek­läp otu­ran Gök­de­re jül­gesinde, bul­du­rap ak­ýan aras­sa suw­ly çeş­mä­niň bo­ýun­da ýer­le­şen Söw­da top­lu­mynyň «Ýaş­lyk» sa­gal­dyş mer­ke­zi 27-nji iýun­dan hä­zir­ki do­wam ed­ýän to­mus­ky dynç al­şyň çäk­le­rin­de ça­ga­la­ryň tä­ze tap­gy­ry­ny ka­bul et­di. El­bet­de, bu ýe­re ge­len ça­ga­la­ryň hy­juw­ly göz­le­ri, şa­dy­ýan gül­kü­le­ri dynç alyş möw­sü­miniň bu tap­gy­ry­nyň hem bagtyýarlykda ýat­dan çyk­ma­jak pur­sat­lara beslenjekdigini ha­bar ber­ýär. 

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy