Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Gala» dagyň goýnundaky medeni-dynç alyş merkezi

29-njy iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz dur­muş mak­sat­ly ýe­ne bir tä­ze des­ga­nyň – paý­tag­ty­my­zyň Ar­ça­bil et­ra­byn­da bi­na edi­len «Ga­la» me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Kö­pet­da­gyň ete­gin­de aja­ýyp jül­ge­de peý­da bo­lan «Ga­la» me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi ýer­li te­bi­gat aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len saz­la­şyp, Aş­ga­bat­da ke­ma­la gel­ýän hä­zir­ki za­man bi­na­la­ryň üs­tü­ni ýe­ti­rdi we hal­ky­my­zyň myh­man­sö­ýer­li­gi­ni açyp gör­kez­ýän dynç alyş des­ga­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. Bu aja­ýyp me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi­ni ýur­du­my­zyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry gurdy. 
Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň de­giş­li Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da bi­na edi­len bu top­lum 3,21 gek­tar ýe­ri öz içi­ne al­ýar. Bu ýer­de py­ýa­da­lar üçin köp­ri, aw­to­mo­bil köp­rü­si, aw­tou­lag se­riş­de­le­ri üçin du­ral­ga göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr. 
Me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zin­de myh­man­la­ra ýo­ka­ry hil­li hyz­mat we is­len­dik gör­nüş­li ta­gam­la­ryň giň top­lu­my hö­dür­le­n­ýär. Ola­ryň ara­syn­da tej­ri­be­li aş­pez­le­riň taý­ýar­la­ýan türk­men mil­li ta­gam­la­ry aý­ra­tyn orun eýe­le­ýär. Res­to­ran­lar­da dynç al­ma­ga gel­ýän­ler üçin äh­li şert­ler göz öňün­de tu­tu­lan­dyr. Aş­ha­na­lar hä­zir­ki za­man en­jam­la­ry, önüm­le­riň dür­li gör­nüş­le­ri­ni sak­la­ma­ga ni­ýet­le­nen so­wa­dy­jy we doň­du­ry­jy en­jam­lar bi­len üp­jün edi­len­dir. Şeý­le hem am­mar­lar we beý­le­ki teh­ni­ki bi­na­lar göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr.
Res­to­ran­la­ryň için­de mil­li be­zeg­çi­lik äheň­le­ri bi­len hä­zir­ki za­man me­ýil­le­ri saz­la­şyk­ly ut­gaş­dy­ry­lyp­, onuň bi­na­gär­lik keş­bin­de öz kök­le­ri­ni müň­ýyl­lyk­la­ryň jüm­mü­şin­den alyp gaýd­ýan mil­li bi­na­gär­li­giň ga­dy­my ýö­rel­ge­le­ri öz be­ýa­ny­ny tap­ýar.
Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mer­ke­ziň aba­dan­laş­dy­ry­ly­şy bi­len ta­nyş­ma­gy­nyň do­wa­myn­da «Gök­de­re» res­to­ra­ny­na, soň­ra bi­na­nyň ikin­ji ga­tyn­da ýer­leş­ýän toý da­ba­ra­la­ry üçin ni­ýet­le­nen «De­pe» toý me­ka­ny­na, «Jül­ge» res­to­ra­ny­na ba­ryp gör­di. Toplumyň çäginde aja­ýyp ýü­züş suw how­dan­la­ry, ba­ryň go­la­ýyn­da ýer­le­şen, açyk ho­wa­da dynç al­mak üçin ni­ýet­le­nen žak­ku­zi bu ýe­re gel­ýän­le­riň yg­ty­ýa­ryn­da bo­lar. Top­lu­myň çä­gin­de kör­pe­ler üçin ak­wa­par­k, hem-de kör­pe­je­le­r üçin how­dan­jyk, çeş­me­jik we eme­li şag­la­wuk ýer­li kün­je­giň aý­dyň be­ze­gi­ne öw­rül­di. Me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zin­de maş­ga­la bo­lup dynç al­mak üçin-de äh­li müm­kin­çi­lik­ler göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr. 
Bu ýe­re gel­ýän­ler di­ňe bir oňat dynç al­mak hem-de wag­ty­ny gy­zyk­ly ge­çir­mek bi­len çäk­len­män, ýer­li te­bi­gat gö­zel­lik­le­ri­ni syn­lap, tä­miz dag ho­wa­syn­dan dem alar­lar. Bag­ty­ýar döw­rü­miz­de «Ga­la» me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi paý­tag­ty­my­zyň ýa­şaý­jy­la­ry­na we myh­man­la­ry­na garaşýar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy