Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

“Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” Atly kitabyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

21-nji oktýabrda Türkmen döwlet maliýei nstitutynyň mejlisler zalynda söwda we ykdysadyýet ulgamyna degişli ýolbaşçylaryň, söwda ulgamynyň edaradyr kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň täze neşir edilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabanyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Kitabyň many-mazmuny barada söz sözlänler Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly pikirleri, Watanymyzyň şöhratly taryhynda Beýik Ýüpek ýolunyň orny, kitabyň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýeti dogrusynda täsirli çykyşlar etdiler. «Geljek ýyly yurt Baştutanymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip atlandyrmagynyň aňyrsynda çuňňur many bar» diýip, çykyş edenler buýsanç bilen bellediler. «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitap türkmen halkynyň dünýä swilizasiýasynyň ösüşine goşan goşandy hakda rowaýatlar arkaly maglumat berýän, beýan edýän ilkinji eserdir. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşanlar halkymyza ýapan bu ajaýyp serpaýy – täze neşir edilen kitaby üçin alkyş sözlerini aýdyp, hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, tutumly işlerinde rowaçlyk gazanmagyny arzuw etdiler. Tanyşdyryş dabaranyň dowamynda Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyp ýaşlaryndan düzülen «Bagtyýarlyk joşguny» atly aýdym-saz toparynyň ýerine ýetiren aýdymlary ýaňlandy. 

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.