Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Söwda hünärmenleri taýýarlanýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministirliginiň Söwda kooperatiw mekdebinde okamaga isleg bildirýän ýaşlaryň sany ýylsaýyn artýar. Biz muňa her ýylky giriş synaglarynda hem göz ýetirýäris. Mekdebe her ýylda talyplaryň 400-e golaýy kabul edilip, şonçarak uçurym saýlan ugrundan zähmet ýoluna gadam basýar. Bu okuw mekdebinde ýaşlar buhgalter hasaby we maliýeleşdiriş, ykdysatçy-buhgalterleri hünärlerinde  bilim alyp, olar geljekde karz işleriniň buhgalteri, hasapçy we maliýeçi wezipelerinde zähmet çekmäge ukyply hünärmenler bolup ýetişýerler. Şeýle-de söwdanyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy ugrunda ykdysatçy-menejer hünäri öwredilip, ykdysatçy-menejer, söwdanyň guralyşy we dolandyrylyşy ugrunda satyjy, täjir, dükan müdiri, ilatyň sarp edýän harytlarynyň bilermeni ugurlaryndan hünärmenler we Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň önümleriniň tehnologiýasy boýunça önümçilik müdiri, bölüm, topar ýolbaşçysy, aşpez we laborant wezipeleriniň hünärmenleri taýýarlanýar. Jemi ugurlar 4-e bölünip, olaryň ählisine hem bildirilýän isleg uly. Mekdepde zähmet çekýän mugallymlar ýaşlara bilim bermekde, esasan, Türkmenistanyň milli maksatnamalaryna we bilim syýasatyna, söwdany guramagyň we dolandyrmagyň aýratynlyklaryna, iýmit tehnologiýasynyň kalkulýasiýasynyň düzülişine, çykdajylaryň kada laýyk ulanylyşyna üns berýärler. Ýaşlara her ugurda 30 töweregi dersden sapak geçilip,  olardan iňlis dili, häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary, ykdysady nazaryýet, iş dolandyrylyşy, maliýe we karz, döwlet býujeti, marketing, menejment, audit ýaly dersleri iň esasylarydyr. Bulardan başga-da hünärmeniň medeniýeti, maliýe hasabatlylygynyň halkara we milli standartlary, iňlis dilini çuňlaşdyryp öwretmek dersleri täzelikde ýola goýuldy.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.