Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Maksatlar okgunly, ugurlar aýdyň

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Şahid Hakan Abbasiniň hem-de Hindistan Respublikasynyň daşary işler döwlet ministri Mobaşar Jawed Akbaryň gatnaşmaklarynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek,Türkmenistan – Owganystan – Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak, şeýle-de, Serhetabat – Turgundy demir ýoluny ulanmaga bermek ýaly dünýä ýaň  salan taryhy wakalar mynasybetli geçirilen dabaralaryň edil yzysüre, hormatly  Prezidentimiziň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça guralýan ýaryşlara badalga berildi .
Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asyrlara barabar işlere amal edilen soňky az sanly ýyllaryň içinde Türkmenistan sporta aýratyn uly üns berilýän, sport döwleti hökmünde giňden tanalýan ýurda öwrüldi. Muňa 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda türkmen türgenleriniň uly üstünligi bilen geçen, guramaçylyk derejesiniň juda ýokarydygy bilen  dünýä nusga bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V  Aziýa oýunlary anyk subutnamadyr. Şu ýerde türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlarda gazanýan medallarynyň sanynyň  ýyl geldigiçe artýandygyny hem belläp geçmek gerek.
Sportuň dürli görnüşlerinden ussatlyk bilen baş çykarýan Gahryman Arkadagymyz bize bu ugurdan ajaýyp nusga görkezýär. Türkmenabat şäherinde ir ertirden ýaýbaňlanan  badalga beriş dabaralarynda hem hormatly Prezidentimiziň ilki ylgaw taýajygyny eline alyp ylgap, ondan soň welosiped sürüp ep-esli aralygy geçmegi ähli halkymyzda sagdyn ýaşaýşa we köpçülikleýin sporta bolan höwesi has-da ýokarlandyrdy. Ýurdumyzyň ähli welaýatyny we Aşgabat şäherini öz içine aljak welosipedli ýöriş we ylgaw ýaryşy bereketli güýz paslynda, ýagny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň toýlanjak günleriniň öň ýanynda jemlener.
Soňra milli Liderimiz şu ýylyň sentýabrynda halkara awtoralliniň badalga beriljek ýerine baryp, «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň çäklerinde geçirilýän ýaryşlaryň başlanmagyna ak pata berip, ýolsuz ýerlerde ýaryň ulagyny ussatlyk bilen dolandyryp, sport awtoulagyny sürmegiň ajaýyp nusgasyny görkezmegi türkmen ýaşlaryny we ähli watandaşlarymyzy hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýermäge ýene bir gezek ruhlandyrdy. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz sportuň at münmek, welosiped we awtomobil sürmek, ylgamak, tennis oýnamak we beýleki görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanyp, sagdyn durmuş ýörelgesini alyp barmak boýunça hemmelere görelde görkezýär.
Milli Liderimiziň Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça ylgaw we welosiped ýaryşlaryna badalga berilmeginiň,  «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisini geçirmäge taýýarlyk görmegiň çäginde guralýan dabaralarda: «Türkmenistan Garaşsyz, Bitarap, dünýewi döwlet hökmünde ekologiýadan başlap, ulag-ykdysady geçelgelere çenli ähli strategik ugurlary öz içine alýan syýasaty durmuşa geçirýär. Emma esasy zat ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ileri tutulýanlygydyr» diýip bellemegi ýurdumyzda bedenterbiýä we sporta mundan buýana hem, saglygyň baş ýörelgesi hökmünde, uly üns beriljekdigini aňladýar.
Döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin sport çäreleriniň gerimine hem ähmiýetine üns çekip::«Biz 2018-nji ýyly «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar bilen geçirýäris. Bu, hakykatdan-da, şeýledir. Şu gün gadymy Amul topragynda iki sport ýaryşyna – ylgaw we welosiped ýaryşyna badalga berildi, olara ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli islendik adam gatnaşyp biler. Şeýlelikde, agzybirlikde we birek-birege goldaw berlip, Amuldan Hazara çenli aralyk üstünlikli geçiler.
Biz halkara awtorallä hem badalga bereris. Ol biziň ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçelgeleri ulgamyndaky işjeň syýasatymyz, şol sanda ekologik talaplara laýyklykda, multimodal ýollary döretmäge ygrarlydygymyzyň aňlatmasy bolar» diýip belledi. Hormatly Prezidentimiziň bu sözleri ildeşlerimizi sagdyn durmuş ýörelgesini yzygiderli alyp barmaga ýene bir gezek ruhlandyrdy.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.