Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Sagdyn durmuş dabaralanýar

Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy. Bu jümle hormatly Prezidentimiziň bize peşgeş beren kitabynyň ady bilen baglanyşykly bolsa-da, biz öz ýurdumyzyň ykdysadyýetdäki we durmuşyň beýleki ähli ugurlary bilen bir hatarda, sportdaky gazanýan üstünliklerine hem şaýat bolýarys.

Hormatly Prezidentimiz 2-nji martda geçiren Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde oňa gatnaşyjylara sporty wagyz etmek syýasatyna bagyşlanan «Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady» atly ýene-de bir kitabyň neşir edilendigini habar berdi. Bu habary ildeşlerimiz uly şatlyk bilen garşy aldy.

Biziň ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak isleýän ildeşlerimiz üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Ýerlerde, sport mekdeplerinde türgenleşik geçip, kämilleşen türgenlerimiz bu gün halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp üstünlikli çykyş edýärler. 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Aşgabatda geçirilmegi we bu halkara sport bäsleşiginde biziň türgenlerimiziň üstünlikli çykyş etmekleri Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda biziň ýurdumyzda sportda gazanylan üstünligiň näderejededigine şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiz elmydama sagdyn durmuşy wagyz edip, şahsy görelde görkezýär. Biz muňa ýakynda «Amul – Hazar 2018» ýaryşlaryna badalga berlende hem şaýat bolduk.

Ýakynda neşir edilen «Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady» atly kitap hem Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda sportda gazanylan üstünlikler barada täze maglumatlary özünde jemleýän gollanma bolup halkymyza hyzmat eder. Ýurdumyzyň uly ösüşlerine badalga berýän hormatly Prezidentimize jan-saglyk, tutumly işlerinde rowaçlyk, beýik ösüşleri wasp edýän şeýle neşirleriň bolsa höwrüniň köp bolmagyny arzuw edýäris.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.