Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

ZENANLAR DURMUŞYŇ GÜLI

Ene – biz hakynda biziň özümizdenem köp alada edýän zenan. Ene – ýaşaýşymyzyň ýagtysy, barlygymyzyň sebäpkäri. Umytsyz wagtymyz umydymyz, ýalňyz wagtymyz gurbatymyz. Ene – biziň dünýämizi mähri bilen ýyladýan ýeke-täk Güneş. Ene – biziň öýümiziň şasy, başymyzyň tylla täji.
  Häzirki bagtyýar zamanamyzda mähriban enelerimize, zenanlarymyza goýulýan sarpa örän ýokary. Çünki olar mähriň hem ojagyň eýeleri. Maşgalada perzendiň terbiýesi, görelde, agzybirlik aýal maşgalanyň paýyna düşýär. Şonuň üçinem halkymyz olary arzylap, boýdan-başa bezäp, öýüniň soltany hasaplaýarlar. Elbetde,  Watana, halka bolan söýgi maşgaladan başlanýar. Maşgala bolsa eneleriň elinde. Nesilleri ynsanperwer, watansöýüji, ahlakly edip ýetişdirmekde enelerimiziň paýy örän uly. Mähriban eneler nesilleri terbiýeleýjiler, mukaddes ojagyň eýeleri bolup, olar bütin dünýämizi söýgi bilen gurşap alýarlar. Akyldarlar (A. Fýurstenberg): “Hemme zat adamyň elinde, adam bolsa zenanyň elinde” diýip, zenanlara örän uly baha berýärler. 
Durmuşda zenan maşgalany hormatlap, halkymyz olara öýüniň hem ýüreginiň törüni ynanyp gelipdir. Beýik Taňrynyň hukugy berlen ene mukaddes saçaga, ýyly topraga deňelipdir. Hakykatdan-da ojagyň eýesi, nesil daragtynyň köki hasaplanýan enelerde beýik keramat bar. Şonuň üçinem akyldarlarymyz: “Ýaşaýyş eneden başlanýar” diýýärler.
Ene diýlende öz çagasyny sagdyn, edepli-ekramly edip ýetişmegi üçin ençeme gijelerini ukusyz geçirýän ynsan göz öňüňde janlanýar. Ene diýlende ilki bilen gyz maşgala göz öňüňe gelýär. Çünki gyz ähli edep-terbiýäni enesinden öwrenýär. Bu babatda türkmen halkymyzda «Enäniň aýdany gursaga siňer, iliň aýdany gulaga» diýen nakyl hem bar. Bu gün milli lybasly gyzlarymyzy görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Iň esasy zat bolsa şol milliligi olaryň öz elleri bilen döredýänliginde. Ene-mamalarymyzdan miras galan milli çabytlarymyz, nagyşlarymyz, kürtelerimiz, begres donlarymyzdyr nagyşly joraplarymyz türkmen gyz-gelinlerimiziň gözelligine gözellik goşýar. Şahyrlaryň dilinde waspy belentden ýaňlanýan zenanlarymyza mynasyp baha berip hormatly Prezidentimiz şeýle diýýär: «Mähriban ene-mamalarymyz, mylaýymzada gelin-gyzlarymyz türkmen durmuşynyň gülleridir».
Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen her ýylda sekiz we ondan köp çagany dünýä inderen, olary terbiýeläp ýetişdiren enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady dakylýar.Dürli ulgamlarda zähmet çekýän zenanlaryň birnäçesi döwlet we jemgyýetçilik işinde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Şeýle-de dürli ulgamda zähmet çekýän ezber zenanlarymyza «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal hem gowşurylýar. Bu bolsa zenanlara döwletimiz tarapyndan goýulýan belent hormatdan nyşandyr.
Hormatly Prezidentimiz türkmen zenanlarymyza uly sarpa goýup şeýle diýýär: «Biz özgertmeleri amala aşyrmakda hem-de iri möçberli maksatnamalary durmuşa geçirmekde zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlary üçin olara buýsanýarys, olaryň zähmetde we jemgyýetçilik durmuşynda gazanýan  üstünliklerine guwanýarys, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändikleri üçin biz olara minnetdardyrys».
Halkymyzyň ýüzüniň tuwagy saýylýan zenanlarymyz häzirki wagtda döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni ugurlarynda hyjuwly zähmet çekýärler. Ýurdumyzda maşgalanyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakda, eneligi we çagalygy goramakda, sagdyn nesli kemala getirmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Biziň zenanlarymyz durmuş ýeňillikleriniň hem hözirini görüp ýaşaýar. Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi tarapyndan ýurdumyzda dürli kärde işleýän zenanlaryň arasynda «Ýylyň zenany-2018» bäsleşiginiň çäginde “Ýylyň işewür zenany”, “Ýylyň çeper elli zenany”, “Ýylyň sungatda işjeň zenany”, “Ýylyň mährem zenany”, “Ýylyň watançy zenany”, “Ýylyň telekeçi zenany” ýaly atlary almak ugrunda bäsleşikler geçirilýär. Bu bäsleşiklerde zenanlarymyz işewürlikde, nesil terbiýelemekde we jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşmakda özleriniň ukyplaryny görkezýärler. Ýurdumyzda zenanlarymyz üçin ýörite «Zenan kalby» atly žurnalam çykarylýar. Bu ajaýyp žurnalda zenanlarymyzyň ýürek buýsançlary, olara degişli peýdaly maslahatlar, öňdebaryjy zenanlarymyzyň zähmet üstünliklerigiňden beýan edilýär. Bu bolsa türkmen zenanlaryny has-da joşgunly zähmet çekmäge ruhlandyrýar.
Berkarar döwletimizde zenan mertebesiniň belentden tutulýan ýurdy bolan Türkmenistan watanymyzyň BMG-niň Gender deňligi hem zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça edarasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanmagy ýurdumyzyň bütindünýä konferensiýasyna goşulyşýandygyny aýdyň subut edýär. Bu guwandyryjy waka biz zenanlary diýseň buýsandyrdy. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan döwletimiziň Konstitusiýasynda hem halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda zenanlarerkekler bilen birmeňzeş hukuklardan we azatlyklardan peýdalanmaga haklydyr. Ýurdumyzda kanun esasynda erkekler bilen deň derejede işlemäge, döretmäge olar doly derejede haklydyr. Jyns alamatlary boýunça islendik çäklendirmä ýol bermezlik ýörelgesi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.Türkmenistan döwletimiz BMG-niň doly hukukly agzasy bolmak bilen esasy halkara konwensiýalaryna we Zenanlar babatda kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda konwensiýa hem-de Zenanlaryň ýagdaýy boýunça bütindünýä konferensiýasyna goşulyşýar.
Akyldarlaryň aýdyşy ýaly, söýülýän zenanlar garramaýarlar.Hakykatdan hem bu gün biziň diňe söýülýän zenanlarymyz bar. Bu  durmuş hakykatyny gözüň bilen görmek bolsa has-da ýakymly. Bu babatda meşhur ýazyjy Oskar Uaýld: «Zenanlar özlerine düşünilmegi üçin däl-de, söýülmegi üçin ýaradylandyr» diýýär.
Goý, bütin ynsanýet tarapyndan söýgülenýän enelerimiziň şirin hüwdüleri her bir öýde ýaňlanyp dursun! «Zenanlar Watanymyzyň buýsanjydyrŽ!» diýip, zenan mertebesini beýgeldýän Gahryman Arkadagymyzyň mundan beýlägem jany sag, belent başy aman bolsun!
Ogulmaýsa ALLABERDIÝEWA,

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.