Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Sabyrly bol, kanagatly, bagtly bol!»

Sabyrlylyk – her bir işde medetkär. Kanagatlylyk – ýüregiň aram tapmagy. Megerem, bagtly bolmagyň ilkinji syry sabyr-kanagatly bolmakdadyr. Diýmek, biz sabyrly bolsak, güýç bilen ýetip bilmejek ähli üstünliklerimize ýetip bileris.
Türkmen halkymyzda bir ajaýyp aýdylan söz bar: «Sabyr düýbi sap altyn». Sabyrly bolmagyň soňunyň gowulykdygyny şundan gowy nädip aýdyp bolar?! Sabyr altyna barabar häsiýet. Sabyr-kanagatly bolmak diňe bir halka däl, bütin adamzada zerur bolan esasy häsiýetleriň biri. Şonuň bilen birlikde türkmen halkymyza-da sabyr-kanagatlylyk, birek-birege goldaw bermek, agzybirlik, asyllylyk ýaly häsiýetler mahsusdyr. Çünki bu häsiýetler durmuşda gowy ýaşaýşy üpjün edýär. Sabyrly adamy Hakam, Halkam gowy görýär.
Bu gün, şükür, gallamyzdyr pagtamyzyň, iýeňde agzyňy kesip gelýän baldan datly gawunlarymyzyň, gant goşulan ýaly şugundyrdyr kädilerimiziň bol hasyly öz mele topragymyzdan önýär. Döwrüň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanalarymyzda owadan gaplara gaplanan süýjüdir kökeler, süýjülikler, etdir süýt önümleriniň dürli görnüşleri ýurdumyzda çykarylýar. Islendik dükana ýa bazara barsaň, haryt bolçulygyny görmek bolýar. Emma şeýle bolçulygyň ýurdunda ýaşabam, gytçylyk bolaýjak ýaly duýgulara berilýänler tapylýar. Bolçulygyň gadyryny bilmek üçin kanagatlylyk bilen birlikde tygşytlylyk, isrip etmezlik hem zerur. Ähli zatda-da tygşytlylyk seniň eliňi uzadan ýeriňe ýetirýär. Şonuň üçinem adam gereginden artyk zada tamakin bolman, bolan zadyna şükür etmäni başarmaly. Bu babatda Magtymguly atamyz aýdypdyr-a:
«Bu dünýä mülkünde soltandyr, şadyr,
Kysmatyna kaýyl bolsa adamzat».
 Günüňden närza bolmak, özüňde bolanja zadyňy az görmek, ol kanagatsyzlygyň alamaty. Adamyň ilki bilen kalby kanagatly bolmaly, onsoň gözlerem doýar. Şonda biziň aňymyzam, törümizem bereketden doly bolýar. Elbetde, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň
«Jan saglygyň bolmaz hiç deňi-taýy,
Agşam ýatyp, ertir şükrün kyl ýagşy» diýşi ýaly, sabyrly, şükürana bolmak saglygyňa-da peýdaly. Sebäbi şükürana adamyň ömri rahatlykda geçýär. Akyldarymyz Mahmyt Zamahşary «Ýagşyzadalaryň bahary» kitabynda «Kanagatly ýürek deňizden hem baýdyr» diýýär. Onda kanagatly bolmak nähili ajaýyp häsiýet eken! Şeýle bagtyýar zamanada, bereketli topragyň üstünde, asuda asmanyň astynda, agzybir iliň biri bolup ýaşamagyň özi örän uly bagt. Bu bagtyýarlygyň gadyr-gymmatyny her birimiz bilmelidiris, ýaş nesillere-de şony öwretmelidiris. Halkymyz bary-ýogy ikije söz bilen bir ajaýyp taglymaty açyp gidipdir. «Kanagata – bereket». Kanagatly göwne nur ýagýar. Sabyr bize «altyn» eçilýär. Kümüş saçly enelerimiz «hereket etseň, horluk ýok» diýýändir.
Hawa, zähmet çekip, deriňi döküp, topraga togap etseň, islendik ýerde-de bolelin durmuşda ýaşap bolýar. Şahyryň «Günäň özi geler, gözlegin sogap» diýşi ýaly, birek-biregi goldap, ýagşylygy ýaýyp ýaşasaň, durmuşyňam ajaýyplaşýar. Munuň üçin bolsa ýene-de kalba kanagat gerek. Kanagaty bara döwletem gelýär, rysgalam. Meniň ýene akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyraga ýüzlenesim gelýär:
«Bisabyr gul tiz ýolugar belaga,
Sabyrly gul dura-dura şat bolar».
Şat durmuşymyzyň hözirini görmek üçin sabyr-kanagatly ömür süreliň. Şonda bolelin zamanada altyna deňelýän kanagat ýaşaýşymyzy ýaz ýaly mylaýymlyga, gyraw ýaly päklige, asman ýaly aklyga öwrer.
Ogul­maý­sa AL­LA­BER­DI­ÝE­WA, «Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.