Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Mary welaýaty boýunça

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň welaýat boýunça 520 sany dükany, 11 sany bazary we 82 sany önümçilik sehi hereket edýär. Mundan başga-da «Broýler» towuk et önümlerini öndürýän guş toplumy bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi, 42-nji jaý.

Tel: +993 522 6-02-69.

Faks: +993 522 5-60-40.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Merw» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Firma halkyň sarp edýän harytlarynyň lomaý, bölek we komission söwdasyny hem-de jemgyýetçilik iýmitiniň söwdasyny ýerine ýetirýär. Ilatdan oba hojalyk önümlerini satyn alyp, alyjylar köpçüligine elýeterli bahadan ýetirmek, ilatyň ösen islegini öwrenmek we harytlar barada maglumat bermek işlerini hem ýerine ýetirýär. Firmanyň 53 söwda nokady, 43 sany iýmit önümleri we 10 sany senagat harytlary üçin niýetlenen söwda meýdany bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Arçabil köçesi, 17-nji jaý.

Tel: +993 522 7-16-42. Faks: +993 522 7-16-42.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Baýramaly döwlet lomaý-bölek söwda kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhana halkyň sarp edýän harytlarynyň lomaý, bölek we komission söwdasyny hem-de jemgyýetçilik iýmitiniň söwdasyny alyp barýar. Ilatdan oba hojalyk önümlerini satyn alyp, alyjylar köpçüligine elýeterli bahadan ýetirýär we gurluşyk, senagat, azyk, hojalyk harytlarynyň dürli görnüşleriniň satuwyny amala aşyrýar. Kärhananyň jemi 30 sany dükany, bir çörek sehi bar.

Salgysy: Mary welaýaty,

Baýramaly ş., Nyýazow şaýoly, 25 B jaý. Tel: +993 564 6-82-47. Faks: +993 564 6-82-47.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň çörek, alkogolsyz içgiler we piwo, towuk etini hem-de towuk ýumurtgasyny öndürýän fermasy hereket edýär. Şeýle-de 13 sany garyşyk harytlary dükany, 6 sany naharhanasy we 1 kafesi bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi, 42-nji jaý.

Tel: +933 522 5-61-11.  Faks: +933 522 5-66-40.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Wekilbazar söwda bazasy.

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek satuw, önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Bazanyň düzüminde alkogolly içgiler, polipropilen halta we çörek önümçilik sehleri hereket edýär. Şeýle-de 3 sany dükany bolup, ilaty azyk harytlaryň dürli görnüşleri bilen üpjün edýär.

Salgysy: Mary welaýaty, Wekilbazar etraby,

S.A.Nyýazow şaýoly (12-nji km).

Tel: +993 558 6-11-74. Faks: +993 558 6-10-37.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.