Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Lebap welaýaty boýunça

Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi.

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçylyk.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň 75 sany önümçilik sehi bolup, olaryň 34-si çörek we çörek önümlerini taýýarlaýar. 2-si şöhlat önümlerini, 1 sany süýt we süýt önümlerini, 2 sany gök-miwe önümlerini gaýtadan işleýän, 14 sany süýji-köke öndürýän, 12 sany unaş önümlerini we 1 alkogolly, 1 alkogolsyz içgileri öndürýän kärhanalary halkymyza ýokary derejede hyzmat edýär. Şeýle hem 1 guş toplumy, 30 sany bazary, 108 sany açyk görnüşli naharhanasy, 31 sany çaýhanasy işleýär.

Salgysy: Türkmenabat ş., Bitarap Türkmenistan köçesi, 97-nji jaý.

Tel: +933 422 6-22-40.Faks: +933 422 6-22-40.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Seýdi» döwlet söwda kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň garamagynda jemi 67 sany söwda dükany, 35 sany mekdep naharhanalary, 7 sany kafesi, 2 sany çaýhana we 1 konditer sehi bar. Şeýle-de kärhana azyk we beýleki harytlaryň lomaý we bölek söwdasyny amala aşyrýar. Çörek önümçiligi, ilata durmuş taýdan hyzmat edýän nokatlary hereket edýär.

Salgysy: Lebap welaýaty, Seýdi ş., Türkmenbaşy şaýoly, 21-nji jaý.

Tel: +933 461 2-12-33. Faks: +933 461 2-00-99.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Lebap döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň garamagynda 65 sany dükany, 1 restorany, 5 sany kafesi, 4 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokatlaryndaky naharhanalar, 1 sany süýjülik önümlerini öndürýän sehi, 40 sany mekdep naharhanasy hereket edýär.

Salgysy: Lebap welaýaty Türkmenabat ş., Senagat zolagy 1-nji jaý.

Tel: +933 422 1-14-55. Faks: +933 422 1-14-55.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.