Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Marsa uçurylar

Belli işewür Ilon Mask golaýda tanyşdyrylan «Tesla Roadster» atly elektroulagyny Marsyň orbitasyna ugratmagy maksat edinýär. Işewüriň esasy maksady kuwwatlylygy bilen tapawutlanýan ulagyň mahabatyny amala aşyrmakdan ybarat. «Tesla» hem-de «SpaceX» şereketlerine ýolbaşçylyk edýän Mask Marsda şäherçe gurmak maksatnamasynyň çäklerinde «Heavy Falcon» raketasyny synag maksady bilen bu planeta ugratmagy maksat edinýär. Gyzyl planetada gurluşygy amala aşyrjak robotlar bilen bir hatarda bir awtoulag hem bolar. Adamyň dolandyrmagynda hereket edýän robotlar ol ýerde ýaşamak üçin şertleri taýýar edeninden soňra, kosmonawtlar uçurylar. Ol ýerde içinde hemişelik adam boljak beketler gurlar.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.