Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Sanly ykdysadyýet Madagaskarda

Sanly ykdysadyýet Madagaskarda

Madagaskardaky uly möçberli öwrülişikleriň bir tapgyry olaryň sanly ykdysadyýete geçmegi bilen bagly bolar. Şunuň bilen baglylykda informasiýa we kommunikasiýa ulgamyndaky döwrebap tehnologiýalar ykdysady ösüşi üpjün etjek we daşary ýurt inwestisiýasyny özüne çekjek ugurdyr.

Döwletiň häkimiýetleri sanky ykdysadyýete geçmek boýunça örän uly göwrümli wezipäni öňlerinde goýýandyklaryny gizläp duranoklar:

-Biziň esasy maksadymyz Hindi okeanynda sanly ulgamdaky öwrülişikleriň merkezine öwrülmelidir. Biziň geografiki taýdan amatly ýerde Aziýa bilen Afrika yklymlarynyň sepgidinde ýerleşýändigimiz artykmaçlyk berýär” diýip, Madagaskaryň, poçta, telekommunikasiýalar we täze tehnologiýalar ministri gürrüň berýär.

Eger bu ýurtda 2010-njy ýylda 20 müň adam internetden peýdalanan bolsa, häzir olaryň sany 1,5 milliona ýetdi. Iri şäherlerde täze hünärleri öwredýän ýöriteleşdirilen merkezleriň sany atyýar. Täze bill geýtsler, mark sukerbergler ýa-da sergeý brinler bolmaga höwes edýän ýaşlaryň hatary barha uzaýar.

Materialy “www.ru.euronews.com”  saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.