Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Hytaýdaky ýaşyl öwrülişik

Hytaýdaky ýaşyl öwrülişik

Hytaý daşky gurşawy goramak işine çynlakaý çemeleşýär. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, dünýäniň daşky gurşaw meselesi iň ýörgünli ýurdunda ekologiýa salgydy güýje girdi.

Salgydyň girizilmeginiň maksady daşky gurşawy hapalaýan galyndylaryň sanyny azaltmaga gönükdirilendir. Ol industrial kompaniýalara, şol sanda hususyýetçilere hem degişlidir. Tölegiň möçberi her bir sebitiň ekologiýa taýdan näderejede arassalygyna bagly bolar. Bu babatda Pekin ekologiýa salgydynyň iň ýokary şäheri hasaplanýar.

“Entek ekologiýa salgydy salnyp başlanmanka, biziň kompaniýamyz akar suwlaryň we howanyň arassalygyny her 24 sagatda bir gezek barlagdan geçirip durdy” diýip, awtomobil kompaniýasynyň wekili Ksi Pun gürrüň berýär.

Hytaýda ähli kärhanalary howanyň hapalanmagynyň möçberini kesgitleýän enjamlary oturtmaga borçlandyrdylar. Şol enjamlaryň görkezýän maglumatlary Hytaýyň salgyt we tebigaty goramak gulluklaryna iberiler.

Materialy “www.ru.euronews.com”  saýtynyň materiallary esasynda taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.