Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

67 dereje sowuk.

Russiýanyň demirgazygyndaky Oýmýakon obasy häzirki wagtda dünýäniň iň sowuk ilatly nokady hasaplanýar. 500 adam ilaty bolan bu ýerde howa -67 derejä çenli sowap, bu ugurda täze rekord hasaba alyndy. Ural daglary bilen Ýuwaş ummanynyň arasyny öz içine alýan Sibirdäki bu oba 1920-nji ýyllarda sugun çopanlarynyň wagtlaýyn dynç alýan ýerleri eken. Ol ýerde 1933-nji ýylda howanyň sowuklygy 62 derejä çenli ýetýär. Tomsuna 25 derejä çenli yssy bolýan oba barýan myhmanlaryň sany hem artýar. Geçen ýyl gelýän myhmanlaryň görmegi üçin elektron termometr goýlupdyr. Emma oba tehnologiýanyň çydap biljek derejesinden has sowuk bolanlygy sebäpli, ol bozulypdyr.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.