Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ilkinji gezek söwdada ulanyldy

Kriptowalýuta we blokçeýn tehnologiýasy resmi ýagdaýda ilkinji gezek halkara söwdada ulanyldy. ABŞ-nyň we Hytaýyň şereketleri soýa noýbasynyň söwdasynda kriptowalýutadan peýdalandy. ABŞ-nyň «Louis Dreyfus» şereketi bilen Hytaýyň «Shandong Bohi Industry» şereketleriniň arasynda «ING Bank», «Societe Generale» we «ABN Amro» maliýe edaralarynyň goşant goşmagynda bu söwda amala aşyryldy. «ABN Amaro» maliýe edarasynyň global söwdada jogapkär müdiri Karin Kersten blokçeýn tehnologiýasynyň tehniki taýdan ulanyp bilinjekdigini, onuň has az wagt alýandygyna göz ýetirendiklerini aýtdy.

Blokçeýn tehnologiýasy şereketleriň üpjünleýjileri, müşderileri, hyzmatdaşlary bilen söwda etmegini çaltlaşdyrýan we taraplaryň amala aşyrýan söwdalarynda şertnama hem şahadatnamalar ýaly resminamalary elektron nusga geçirip, maglumatlary görmegi ýeňilleşdirýänligi, söwda etmegiň özüne düşýän bahasyny arzanladýanlygy bilen tapawutlanýar.

«Biznes reklama»

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.