Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Tizligi sagatda 400 km

Ýokary tizlikli otlulary öndürmek boýunça dünýäde öňdebaryjy ýurt bolan Hytaý tizligi sagatda 400 km-e ýetýän täze ulagy işläp taýýarlaýar. Ýurduň Inženerçilik akademiýasynyň hünärmeni Ding Rongjun tizligi sagatda 600 km-e ýetjek täze nesil magnetik usulda galdyrylan (Maglev) otlyny işläp taýýarlaýandyklaryny aýtdy. Ding häzirki wagtda telewizor tolkunlaryny kabul edip bilýän tehnologiýany işläp taýýarlaýandyklaryny, şeýlelikde ýolagçylaryň hersi aýratyn telewizora tomaşa edip biljekdiklerini aýtdy. Hünärmen geljekde otlyny adamyň dolandyrmagyny iň az derejä düşürjekdiklerini aýtdy.

Ýeri gelende aýtsak, geçen ýylyň sentýabrynda “Fuxing” otlulary Pekin-Şanhaý aralygynda gatnawa başlapdy. Ýurtdaky ýokary tizlikli otlular 350 km/s bilen hereket edýärler. Bu otlularyň synag maksatly sürüşlerde has ýokary tizlik bilen gitmegi gazanylan hem bolsa, adaty gatnawlarda 350 km/s-dan gaty gitmeýär.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.