Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Innowasiýa üçin 3,7 milliard dollar

Finlýandiýa sanlaýyn tehnologiýany ösdürmäge degişli täze taslamalara maýa goýum goýbermek üçin 3,7 milliard dollarlyk pul serişdesini gönükdirer. Ýurt bu maýa goýumlary dolandyrmak üçin geňeş döredilip, oňa ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylary agza boldular. Ilkinji nobatda, ykdysadyýet, sanlaýyn hyzmatlar we internet bilen meşgullanýan  şereketlere goldaw berler. Şeýle hem poçta, deňizçilik we beýleki ugurlarda iş alyp barýan iri kompaniýalaryň paýnamalary täze geňeş tarapyndan dolandyrylar. Şeýle hem beýleki şereketleriň hem eýeçiliginiň üýtgedilip bilinjekdigi mälim edildi. Mundan başga-da uly kompaniýalary açyk görnüşli ýagdaýa getirilip, isleg bildirýänlere paýnamalar satylar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.