Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Uber Health – Tiz kömek üçin saýlama

Taksi hyzmatlaryny bilen meşgullanýan Uber   şereketi täze  «Uber Health» atly taslamasyny bildiriş etdi. Bu taslama ýolagçylary diňe lukmançylyk edaralaryna daşamak bolup durýar. Bu ulgam ABŞ-nyň 43 Ştatynyň şypahanalarynda bejergi alýanlarynyň  arasynda sorag-jogap  geçirmek arkaly işläp düzüldi.
   «Uber Health» - Munuň özi biziň bilýän adaty «tiz kömek arabasy» bolman, eýsem, näsagy bellenilen nokada tiz we rahat eltmek bolup durýar. Bir söz bilen aýtsak, Uber lukmanyň kabulhanasyna barmaly ýa-da tenine zeper ýeten  näsaglary nobata duruzmazdan degişli lukmançylyk kömegini almak mümkinçiligini hödürleýär.    

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.