Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

6 ýyldan soňra gar ýagdy

Ýewropa ýurtlaryna gyşyň soňky günlerinde öz täsirini ýetiren sowuk howa netijesinde köp şäherlerde gar ýagdy. Taryhy ýadygärliklere baý bolan Rimde 6 ýyldan soňra ýagan gar sebäpli rimlileri we onuň myhmanlaryny begendirdi. Ortaýer deňzine golaýlygy sebäpli hemişe al-ýaşyl öwsüp oturýan şäheriň seýilgähleri we beýleki ýerlerinde baglar ak gara büreldi. Şäherde soňky gezek 2012-nji ýylda gar ýagypdyr. Bu ýagdaý şäheriň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin ýatdan çykmajak pursata öwrüldi.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.