Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Baffetiň holdingi 45 milliard girdeji aldy

«Berkshire Hathaway» kompaniýasy 2017-nji ýylyň jemi boýunça rekord – 45 milliard dollar töweregi girdeji gazanandygyny habar berdi. Geçen ýyl «Berkshire»-iň arassa bahasy 65,3 milliarda barabar bolup, paýnamalary hasaplanyňda 23% ösdi. 87 ýaşly milliarder Uorren Baffetiň eýeçiligindäki amerikan maliýe konglomerantynyň öňki rekordy 2015-nji ýylda hasaba alnypdy. Şol ýyl maliýe ägirdi 24,1 milliard dollar girdeji gazanypdy. Dünýä belli «Forbes» neşiri geçen aýyň 23-ne Baffetiň emlägini 86,9 milliard dollar diýip görkezdi. Işewür emläginiň 99%-ni haýyr-sahawat işlerine sarp etjekdigini aýdýar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.