Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Time » satyldy

Dünýäniň iň belli neşirýat kärhanalarynyň biri «Time » 2,8 milliard dollara bäsdeşi «Meredith Group»-a satyldy. «Time » kompaniýasynyň dünýäniň habar žurnaly hökmünde ülňi kabul edilýän «Time » žurnaly bilen
bir hatarda birnäçe neşirleri bar. Doganlar Koçlar bu neşir kompaniýasyny satyn almaklary üçin «Meredith  Group»-a 650 million dollar kömek berdi. Doganlar Koçlar «Meredith »-iň dolandyryş geňeşine agza bolmajakdyklaryny we neşiriň redaksiýasyna goşulmajakdyklaryny belledi. 1902-nji ýylda döredilen «Meredith Corporation »-yň kompaniýasynyň häzirki wagtda 3,600 töweregi işgäri
bar. Döredilen gününden başlap, dürli žurnallary çykaryp başlan, kompaniýa 1946-njy ýylda Nýu-Ýork biržasynda ilkinji paýnamasyny satuwa çykardy we 1965-nji ýylda bu biržada hasaba
alyndy.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.