Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Maýadarlar üçin iň gowy ýurtlar

Bütindünýä banky dünýä ýurtlaryndaky daşky gurşaw, maýa goýum mümkinçilikleri, tebigy baýlyklar, bazar, tehnologiýa we brendler barada maglumat ýaýratdy. Maglumatda maýa goýum üçin iň amatly ýurtlaryň sanawy düzüldi. Olaryň arasynda Aziýa ýurtlary agdyklyk edýär. Sanawyň başynda Filippinler bar. Ýuwaş ummanyndaky ada ýurdunyň 103 milliondan gowrak ilaty bar. Ýurduň ýyllyk ortaça ykdysady ösüşi 6,9%. Ikinji ýerde durýan Indoneziýanyň 261 milliondan gowrak ilaty bolup, ýyllyk ösüşi 5%. Sanawda üçünji basgançakda orun alan Polşanyň 38 milliona golaý ilaty bar. Ýewropa ýurdunyň ýyllyk ösüşi sebit ýurtlaryndan has ýokary: 2,9%. Sanawyň ilkinji onlugynyň soňky basgançaklarynda Malaýziýa, Singapur, Awstraliýa, Ispaniýa, Taýland, Hindistan we Oman bar.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.