TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Ýunus» bilen has gyzykly

«Ýunus bilen has gyzykly» şygary ýerleşdirilen çigitler her bir dynç alşa, tomaşalara, gezelençlere, ýa bolmasa güýmenjelere, syýahata we gürrüňdeşliklere gidilende uly höwes bilen satyn alynýan harytlara öwrüldi. Şonuň üçin bolsa gerek, çigit diýlende, ilki «Ýunus» bilen has gyzyklydygy ýadyňa düşýär. Gowrulan, çigitlemäge amatly ol önümler özüniň ýokary hilliligi, üýtgeşik tagamy we özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Dynç alyş ýerlerde, gezelençlerde, dükanlardan çykalgalarda köpleriň elinde «Ýunus» çigitlerini görmek bolýar.

Kofäniň täze tagamy

Diňe bir täze açylan däl, öňden hereket edip gelýän kärhanalarymyz hem önümleriniň köpdürlüligini artdyrmakda uly tagalla edýärler. Şolaryň biri-de 2016-njy ýylyň 20-nji aprelinde Mary welaýatynyň Mary şäherinde açylan «Miweli ülke» hususy kärhanasydyr.

«Owadan ülkäniň» lezzeti kän...

Diýarymyzda möwsüme görä sarp edilýän önümleriň hilini

ýokarlandyrmakda, önümçilik çygryny giňeltmekde ýerli

telekeçilerimiz hem uly yhlas edýärler.

«Älem gämisiniň» lezzetli çipsileri

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Älemgämisi» hususy kärhanasy köpimize tanyş bolsa gerek. Bu hususy kärhana turuw başdan il içinde özüne mynasyp orun tapmagy başardy.

Öý-hojalyk tehnikalary gerek bolsa, «Çandybile» gel!

Her paslyň howa şertleriniň özboluşlulygy şol möwsümde ulanylýan önümleriň haýsylarynyň geçginli boljaklygyny öňünden kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Güýzde howanyň salkynlamagy bilen adamlar ýyladyjy peçleriň, gaz geçirijileriň durkuny täzelemäge, gyşa ykjam taýýarlyk görmäge başladylar. Bazarlarda, söwda merkezlerinde azyk önümlerinden et-ýapma, süýt, gök we miwe önümleriniň geçginliligi artan bolsa, senagat, hojalyk harytlaryndan ýyladyjylara, gaz peçlere we beýleki dürli tehniki enjamlara isleg güýçlendi.


«Al­tyn» şaý-sep­le­re baý

Döw­rüň ta­lap­la­ry­na gö­rä sün­nä­le­nip, owa­dan gaş­lar otur­dy­lan şaý-sep­ler äh­li gyz-ge­lin­le­ri­mi­ziň is­leg­li önüm­le­ri. Mil­li­lik bi­len ut­ga­şan ol önüm­ler­de, türk­me­niň geç­mi­şi­niň, şu gü­nü­niň we er­ti­ri­niň göz ga­maş­dy­ry­jy par­lak lo­wur­dy­sy kal­by­ňy heý­ja­na sal­ýar. Tyl­la­ýy ku­ýa­şyň şug­la­sy­ny ýa­dy­ňa sal­ýan gy­zyl­la­ryň, öw­şün at­ýan göw­her­ler­dir kü­müş­le­riň her­si­niň öz­bo­luş­ly gö­zel­li­gi bar.

 

9 aýyň üstünligi

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginde şu ýylyň dokuz aýynyň jemi boýunça öndürilen önümleriň umumy girdejisi 28 million 637 200 manada barabar boldy. Şol sanda çörek önümleri 10 443,4 tonna öndürilip, lomaý bahasy 9 million 845 100 manada deň boldy. 

«Murgap» işjeňleşýär

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň «Murgap» önümçilik kärhanasynda hem şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri azyk önümlerini öndürmek meýilnamada 3 million 381 952 manat göz öňünde tutulyp, häzirki wagta çenli ýerine ýetirileni 3 million 427 529 manada, ýagny 101,4 %-e ýetipdir.

Öndürijiligi ýokarlanar

Önümçilik depgini kuwwatly kärhanalaryň ençemesini özünde jemleýän Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň-de güýz möwsüminde öndürijiligi iki esse ýokarlandy. Önümçilik meýilnamasynyň häzirki wagta çenli ýerine ýetirileni 15 million 530 900 manat bolup, ösüş görkezijisi 100 %-e barabar boldy. 

104,9% ösüş

Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň kärhanalarynyň hünärmenleri öz başarnyklaryny görkezýärler. Önümçilik boýunça şu ýylyň meýilnamasy 33 million 713 müň 300 manat bellenip, 9 aýyň dowamynda ýerine ýetirileni 35 million 375 100 manada, ýagny ösüş görkezijisi 104,9 %-e barabar boldy.

Teşneligi gandyrýan «AKDEPE»

Kärhananyň kuwwatlylygy her günde 7000-8000 plastmassa gaplara gaplanan miwe şirelerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Güýz paslynyň ilkinji aýynda-da bu görkezijiniň 180-200 müň sany önüme barabarlygy önüm öndürijileriň işine bolan yhlasyny has-da artdyrýar.

Güýzüň geçginli önümi

Is­len­dik möw­sü­miň süý­ji lez­zet­le­ri­niň il­kin­ji on­lu­gy­nyň ha­ta­ryn­da süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni-de my­sal gör­kez­mek bo­lar. Di­ýa­ry­my­zyň süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kuw­wat­ly kär­ha­na­la­ry­nyň bi­ri-de Ru­ha­bat önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­dir. 

"TÜRKMENHIMIŇ" hyzmatlaryndan we harytlaryndan peýdalanyň!

«Türkmenhim» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy 


Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Dürli himiýa we boýag önümleriniň, awtoulag hem-de oba hojalyk tehnikalarynyň tekerleriniň, rezin, azbest we beýleki himiýa harytlarynyň satuwy amala aşyrylýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Abadan etraby, Abadan ýaşaýyş toplumy, 8-nji jaýy.

Tel: +993 12 33-49-40. Faks: +993 12 33-50-77.

Önümçiligi artdy

Diýarymyzy et-ýapma önümleri bilen üpjün edýän kuwwatly kärhana bolan «Etsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy güýçli depginde önümçiligini alyp barýar. 2009-njy ýylda açylan bu kärhana ilkibaşda gaýtadan işlenip taýýarlanýan et-ýapmalaryny, 2011-nji ýylda şöhlatlaryň, büzmeçleriň önümçiligini ýola goýdy. Eti gaýtadan işläp bişirýän enjamlar ýurdumyz boýunça ilkinji bolup şu kärhanada ornaşdyrylandygy bellärliklidir.

Dokma önümleri satuwda

Sportuň 21 görnüşi boýunça uly ýaryşlar geçiriljek «Aşgabat 2017» oýunlarynyň her bir ugruny giň görnüşli dokma önümlerinde mahabatlandyrýan «Aşgabat» dokma toplumy-da bu halkara ýaryşyna mynasyp goşandyny goşdy. «Aşgabat 2017» oýunlarynyň tumary, nyşany, Wepalynyň şekili şekillendirilen sport köýnekçeleri, papaklary, penjekleri, balaklary, plotensalardyr hammam lybaslary şu günler uly islegden peýdalanýar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy