24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Teşneligi gandyrýan «AKDEPE»

Kärhananyň kuwwatlylygy her günde 7000-8000 plastmassa gaplara gaplanan miwe şirelerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Güýz paslynyň ilkinji aýynda-da bu görkezijiniň 180-200 müň sany önüme barabarlygy önüm öndürijileriň işine bolan yhlasyny has-da artdyrýar.

Güýzüň geçginli önümi

Is­len­dik möw­sü­miň süý­ji lez­zet­le­ri­niň il­kin­ji on­lu­gy­nyň ha­ta­ryn­da süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni-de my­sal gör­kez­mek bo­lar. Di­ýa­ry­my­zyň süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kuw­wat­ly kär­ha­na­la­ry­nyň bi­ri-de Ru­ha­bat önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­dir. 

"TÜRKMENHIMIŇ" hyzmatlaryndan we harytlaryndan peýdalanyň!

«Türkmenhim» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy 


Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Dürli himiýa we boýag önümleriniň, awtoulag hem-de oba hojalyk tehnikalarynyň tekerleriniň, rezin, azbest we beýleki himiýa harytlarynyň satuwy amala aşyrylýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Abadan etraby, Abadan ýaşaýyş toplumy, 8-nji jaýy.

Tel: +993 12 33-49-40. Faks: +993 12 33-50-77.

Önümçiligi artdy

Diýarymyzy et-ýapma önümleri bilen üpjün edýän kuwwatly kärhana bolan «Etsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy güýçli depginde önümçiligini alyp barýar. 2009-njy ýylda açylan bu kärhana ilkibaşda gaýtadan işlenip taýýarlanýan et-ýapmalaryny, 2011-nji ýylda şöhlatlaryň, büzmeçleriň önümçiligini ýola goýdy. Eti gaýtadan işläp bişirýän enjamlar ýurdumyz boýunça ilkinji bolup şu kärhanada ornaşdyrylandygy bellärliklidir.

Dokma önümleri satuwda

Sportuň 21 görnüşi boýunça uly ýaryşlar geçiriljek «Aşgabat 2017» oýunlarynyň her bir ugruny giň görnüşli dokma önümlerinde mahabatlandyrýan «Aşgabat» dokma toplumy-da bu halkara ýaryşyna mynasyp goşandyny goşdy. «Aşgabat 2017» oýunlarynyň tumary, nyşany, Wepalynyň şekili şekillendirilen sport köýnekçeleri, papaklary, penjekleri, balaklary, plotensalardyr hammam lybaslary şu günler uly islegden peýdalanýar.

«Mynasyp hereketiň» bereketi

Önümleri bilen turuwbaşdan il içinde adygan kärhanalaryň biri-de Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 3-nji jaýynda ýerleşýän «Mynasyp hereket» hojalyk jemgyýetidir. Kärhananyň önümçiligi 2014-nji ýylyň 16-njy maýynda ýola goýuldy. Bu ýerde peýnir, hrenli ýahna, karri towuk, uýadylan gaýmak we sogan, pisse hem-de çişlik, tomat we gök ot, «Awçy» şöhlatjyklar, tagamly guradylan çörekleriň 8 görnüşi öndürilýär.

Datly pisselerden dadyň!

Önümleriň ýokary hilliligini, sarp edijiler tarapyndan ykrar edilmegini gazanmak  – döwrüň talaby. Şoňa görä gaýratly zähmet çekýän ýerli önüm öndürijilerimiz abyrsyz iş alyp barýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky telekeçi Batyr Röwşenowyň hususy kärhanasy-da şeýle kärhanalaryň biridir.

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa ge­rek. Çö­re­gi bak­ja ekin­le­ri bi­len iý­mek ha­sam lez­zet­li. Ýa­ňy­ja bi­şen çö­re­giň ýa­kym­ly ysy­nyň, üýt­ge­şik ta­ga­my­nyň iş­dä­ňi açy­jy­lyk hä­si­ýe­ti bar. Di­ýa­ry­myz­da köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän bu önü­mi ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň en­çe­me­si he­re­ket ed­ýär.

«Abadanyň» mürepbesi – saçagymyzyň berekedi

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Aba­dan” önüm­çi­lik kär­ha­na­syn­da möw­sü­miň ha­ryt­la­ry bo­lan ma­ri­nad we mü­rep­be önüm­le­ri­niň önüm­çi­li­gi güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýär. Kär­ha­na çö­rek hem kon­di­ter, ma­ri­nad we al­ko­gol­syz iç­gi­le­ri ön­dür­ýän üç sa­ny seh­den yba­rat bo­lup, ol seh­ler­de 20-den gow­rak hü­när­men zäh­met çek­ýär. 

“Türkmenbakaleýa” harytlara baý

Ila­ty­my­zy azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün ed­ýän dü­kan­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Türk­men­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­sy­nyň dü­kan­la­ry­dyr. Onuň ga­ra­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň çä­gin­de 1 na­har­ha­na, 3 ka­fe­te­ri­ýa we 8 sa­ny azyk söw­da dü­kan­la­ry he­re­ket ed­ýär. 

Ýyldaşhanadaky ýygymlar

Gü­neş­li ül­kä­mi­ziň be­re­ke­de baý top­ra­gyn­da ýy­lyň is­len­dik pas­lyn­da ekin ekip, ha­syl alyp bol­ýar. Mu­ny Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “To­kaý ho­ja­ly­gy” döw­let kär­ha­na­sy­nyň my­sa­lyn­da-da gör­mek bol­ýar. Hü­när­men­ler pomidorlaryň ýy­gy­my­na 29-30-njy mart­da baş­la­jak­dyk­la­ry­ny aýd­ýar­lar.

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy