Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Akja dişler iýmäge ak kökeler ýaraşar

Kökeler ençeme ýurtda öndürilýän iýmitlik gymmaty örän ýokary bolan azyk önümidir. Olar şekili, tagamy, öndüriliş aýratynlyklary boýunça bir-birinden tapawutlanýar. Ýumşajyk kökeler hemmeleriň uly isleg bilen iýýän nygmatlarydyr. Saçaklarymyzyň esasy nygmatlarynyň birine öwrülen bu süýjüliklere isleg barha artýar. Ýurdumyzda ösen döwrüň talaplaryna kybap kökeleriň şokoladly, bally, maňyzly, süýtli, ir-iýmişli ýüzlerçe görnüşi öndürilýär.


 • 16.01.2018

Ýüpek ýaly ýakymly

Bedeni sowukdan goramak üçin, ilkinji nobatda, aýaklaryňa ýyly geýinmek hökman bolup durýar. Şoňa görä-de adam ýaşaýşynda joraplaryň uly gymmaty bardyr. Gyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde ýüňden, pagtadan we beýleki ýüplüklerden dokalýan joraplara isleg ýokarydyr.


 • 15.01.2018

Bally desertleriň önümçiligi

 Tebigatdaky baýlyklaryň adam saglygyna uly peýdalary bolup, asyrlar boýy kämilleşen ynsan aň-bilimi olardan dogry peýdalanmagyň hötdesinden gelip bilipdir. Şolaryň biri-de bal arylarydyr. Owadan güllere, ösümliklere gonup, iýmitlenip, bal öndürýän işjeň arylar töweregine şypa eçilýän tebigatyň zähmetkeş jandarlarynyň biridir. Balyň ençeme görnüşi bolup, adatça, ýandak gülüniň baly, bägül baly, çopantelpek baly we beýleki ençeme gülleriň ballary giňden ýaýrandyr.


 • 15.01.2018

Tekjelerde täze önümler.

Marinadlar, miwe şerbetleri we beýleki gaplanan däneli ekinleriň ýapmasy gyş paslynyň iň bir söýlüp iýilýän iýmitleri hökmünde tanalýar. Şeýle önümleri öndürýän kärhanalaryň hatarynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Abadan önümçilik kärhanasyny mysal görkezmek bolar.


 • 08.01.2018

«Zamananyň» täze önümleri.

Süýdüň ynsan durmuşynda örän uly gymmaty bar. Içgi hökmünde, tagam taýýarlamakda we önümçilik maksatly ulanylýan bu içginiň düzüminde A, B, D, E we K witaminleri saklanýar. Maglumatlara görä, dünýäde süýt önümçiliginiň 91%-i sygyrlardan alynýar.


 • 01.01.2018

Ekologiýa aladasyndaky «Eko»

Biziň durmuşymyzyň gözelliginiň manysy päkizelikde, tämizlikde jemlenendir. Arassaçylyk bar ýerinde adam özüni şadyýan, sagdyn, duýýar.


 • 11.09.2017

Baýramçylyk günleriniň islegli önümi

Gadymdan bäri ýedi hazynanyň biri hasaplanýan towugy idetmek, köpeltmek we ýumurtga almak o diýen kän zähmeti talap etmeýän ýaly bolsa-da, onuň hysyrdysy ýetik. Ata-babalarymyz towuk saklap, döwletli ojagyna rysgal-bereket goşan bolsalar, häzirki günlerde öý guşlary hasaplanýan towuklar döwlet derejesinde iri fermalarda idedilýär.


 • 04.12.2017

Türkmen jinsi dünýä çykýar

Dokma önümçiligi ýurdumyzyň iň iri pudaklarynyň biri bolup, ýerli dokma önümlerimiz içerki bazarlarymyza, şol sanda daşary ýurtlaryň birnäçesine eksport edilýär. Dokma önümleriniň hatarynda giň gerime eýe bolan lybaslaryň biri-de jins önümleridir. Dünýäde giňden sarp edilýän bu önümlere bolan isleg ýyl geçdikçe ýokarlanýar.


 • 04.12.2017

Täze «Düşewünt» geldi

 Eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde hususyýetçiligi ösdürmäge uly goldaw berilýär. Ýerli önüm öndürijilerimiz köpeldigiçe, önümleriň köpdürlüligi-de artýar.


 • 04.12.2017

Kofäniň täze tagamy

Diňe bir täze açylan däl, öňden hereket edip gelýän kärhanalarymyz hem önümleriniň köpdürlüligini artdyrmakda uly tagalla edýärler. Şolaryň biri-de 2016-njy ýylyň 20-nji ap


 • 08.11.2017

«Owadan ülkäniň» lezzeti kän...

Diýarymyzda möwsüme görä sarp edilýän önümleriň hilini

ýokarlandyrmakda, önümçilik çygryny giňeltmekde ýerli

telekeçilerimiz hem uly yhlas ed&ya


 • 30.10.2017

«Älem gämisiniň» lezzetli çipsileri

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Älemgämisi» hususy kärhanasy köpimize tanyş bolsa gerek. Bu hususy kärhana turuw başdan il i&c


 • 23.10.2017

«Al­tyn» şaý-sep­le­re baý

Döw­rüň ta­lap­la­ry­na gö­rä sün­nä­le­nip, owa­dan gaş­lar otur­dy­lan şaý-sep­ler äh­li gyz-ge­lin­le­ri­mi­ziň is­leg­li


 • 16.10.2017

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.