TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Mynasyp hereketiň» bereketi

Önümleri bilen turuwbaşdan il içinde adygan kärhanalaryň biri-de Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 3-nji jaýynda ýerleşýän «Mynasyp hereket» hojalyk jemgyýetidir. Kärhananyň önümçiligi 2014-nji ýylyň 16-njy maýynda ýola goýuldy. Bu ýerde peýnir, hrenli ýahna, karri towuk, uýadylan gaýmak we sogan, pisse hem-de çişlik, tomat we gök ot, «Awçy» şöhlatjyklar, tagamly guradylan çörekleriň 8 görnüşi öndürilýär.

Datly pisselerden dadyň!

Önümleriň ýokary hilliligini, sarp edijiler tarapyndan ykrar edilmegini gazanmak  – döwrüň talaby. Şoňa görä gaýratly zähmet çekýän ýerli önüm öndürijilerimiz abyrsyz iş alyp barýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky telekeçi Batyr Röwşenowyň hususy kärhanasy-da şeýle kärhanalaryň biridir.

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa ge­rek. Çö­re­gi bak­ja ekin­le­ri bi­len iý­mek ha­sam lez­zet­li. Ýa­ňy­ja bi­şen çö­re­giň ýa­kym­ly ysy­nyň, üýt­ge­şik ta­ga­my­nyň iş­dä­ňi açy­jy­lyk hä­si­ýe­ti bar. Di­ýa­ry­myz­da köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän bu önü­mi ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň en­çe­me­si he­re­ket ed­ýär.

«Abadanyň» mürepbesi – saçagymyzyň berekedi

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Aba­dan” önüm­çi­lik kär­ha­na­syn­da möw­sü­miň ha­ryt­la­ry bo­lan ma­ri­nad we mü­rep­be önüm­le­ri­niň önüm­çi­li­gi güýç­li dep­gin­de do­wam ed­ýär. Kär­ha­na çö­rek hem kon­di­ter, ma­ri­nad we al­ko­gol­syz iç­gi­le­ri ön­dür­ýän üç sa­ny seh­den yba­rat bo­lup, ol seh­ler­de 20-den gow­rak hü­när­men zäh­met çek­ýär. 

“Türkmenbakaleýa” harytlara baý

Ila­ty­my­zy azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün ed­ýän dü­kan­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “Türk­men­ba­ka­le­ýa” döw­let lo­maý-bö­lek söw­da fir­ma­sy­nyň dü­kan­la­ry­dyr. Onuň ga­ra­ma­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň çä­gin­de 1 na­har­ha­na, 3 ka­fe­te­ri­ýa we 8 sa­ny azyk söw­da dü­kan­la­ry he­re­ket ed­ýär. 

Ýyldaşhanadaky ýygymlar

Gü­neş­li ül­kä­mi­ziň be­re­ke­de baý top­ra­gyn­da ýy­lyň is­len­dik pas­lyn­da ekin ekip, ha­syl alyp bol­ýar. Mu­ny Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň “To­kaý ho­ja­ly­gy” döw­let kär­ha­na­sy­nyň my­sa­lyn­da-da gör­mek bol­ýar. Hü­när­men­ler pomidorlaryň ýy­gy­my­na 29-30-njy mart­da baş­la­jak­dyk­la­ry­ny aýd­ýar­lar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy