Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

9 aýyň üstünligi

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginde şu ýylyň dokuz aýynyň jemi boýunça öndürilen önümleriň umumy girdejisi 28 million 637 200 manada barabar boldy. Şol sanda çö


 • 09.10.2017

«Murgap» işjeňleşýär

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň «Murgap» önümçilik kärhanasynda hem şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri azyk önümlerini öndürmek meýilnamad


 • 09.10.2017

Öndürijiligi ýokarlanar

Önümçilik depgini kuwwatly kärhanalaryň ençemesini özünde jemleýän Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň-de güýz möwsüminde öndürijiligi iki


 • 09.10.2017

104,9% ösüş

Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň kärhanalarynyň hünärmenleri öz başa


 • 09.10.2017

Teşneligi gandyrýan «AKDEPE»

Kärhananyň kuwwatlylygy her günde 7000-8000 plastmassa gaplara gaplanan miwe şirelerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Güýz paslynyň ilkinji aýynda-da bu görkezijiniň 180-200 müň


 • 18.09.2017

Güýzüň geçginli önümi

Is­len­dik möw­sü­miň süý­ji lez­zet­le­ri­niň il­kin­ji on­lu­gy­nyň ha­ta­ryn­da süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni-de my&sh


 • 18.09.2017

Önümçiligi artdy

Diýarymyzy et-ýapma önümleri bilen üpjün edýän kuwwatly kärhana bolan «Etsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy güýçli depginde &


 • 11.09.2017

Dokma önümleri satuwda

Sportuň 21 görnüşi boýunça uly ýaryşlar geçiriljek «Aşgabat 2017» oýunlarynyň her bir ugruny giň görnüşli dokma önümlerinde mahabatlandyrýan «Aşgabat» dokma to


 • 11.09.2017

«Mynasyp hereketiň» bereketi

Önümleri bilen turuwbaşdan il içinde adygan kärhanalaryň biri-de Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 3-nji jaýynda ýerleşýän «Mynasyp hereket» hojalyk jemgyýetidir. Kär


 • 11.09.2017

Datly pisselerden dadyň!

Önümleriň ýokary hilliligini, sarp edijiler tarapyndan ykrar edilmegini gazanmak  – döwrüň talaby. Şoňa görä gaýratly zähmet çekýän ýerli önüm öndüri


 • 11.09.2017

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa g


 • 29.05.2017

“Türkmenbakaleýa” harytlara baý

Ila­ty­my­zy azyk önüm­le­ri bi­len üp­jün ed­ýän dü­kan­la­ryň bi­ri-de Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­


 • 20.02.2017

Ýyldaşhanadaky ýygymlar

Gü­neş­li ül­kä­mi­ziň be­re­ke­de baý top­ra­gyn­da ýy­lyň is­len­dik pas­lyn­da ekin ekip, ha­syl alyp bol­ýar. Mu­ny Türk­me­ni


 • 20.02.2017

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.