Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa ge­rek. Çö­re­gi bak­ja ekin­le­ri bi­len iý­mek ha­sam lez­zet­li. Ýa­ňy­ja bi­şen çö­re­giň ýa­kym­ly ysy­nyň, üýt­ge­şik ta­ga­my­nyň iş­dä­ňi açy­jy­lyk hä­si­ýe­ti bar. Di­ýa­ry­myz­da köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän bu önü­mi ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň en­çe­me­si he­re­ket ed­ýär. Şo­la­ryň bi­ri-de Ahal we­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýet­le­ri­niň bir­le­şik­le­ri­niň Gök­de­pe et­rap aly­jy­lar jem­gy­ýe­ti­niň söw­da taý­ýar­la­ýyş önüm­çi­lik se­na­gat kär­ha­na­sy­dyr. 

2016-njy ýyl­da dur­ky tä­ze­le­nip, önüm­çi­li­gi­ne ba­dal­ga ber­len kär­ha­na­nyň ön­dü­ri­ji­li­gi iki es­se ýo­kar­lan­dy. Onuň ga­lyp çö­re­gi bö­lü­min­de üç, türk­men çö­re­gi bö­lü­min­de bol­sa iki çal­şyk bo­ýun­ça 24 hü­när­men zäh­met çek­ýär. Kärhanada her aýda 350 müň çörek öndürilýär.

Önüm­çi­li­gin­de il­ki bilen ha­myr taý­ýar­laý­jy ga­zan­la­ra ge­rek­li muk­dar­da un guý­lup, içi­ne duz, suw, çi­şi­ri­ji kül­ke­ler go­şul­ýar. Saz­la­nan en­jam iş­läp, ha­my­r taý­ýar bolan­soň, zo­wa­la bö­lü­ji ab­za­la ge­çi­ril­ýär. Bö­lü­nen ha­myr­lar aram ga­lyň­lyk­da ýa­ýy­lyp, bi­raz çiş­ýän­çä bug ota­gyn­da sak­lan­ýar. Soň­ra gyz­gyn­ly­gy saz­la­nan pe­je ge­çi­ril­ýär. Bi­şen çö­rek­le­riň ýü­zü­ne ýu­murt­ga­nyň sa­ry­sy çal­nyp, so­wa­ýan­ça sal­kyn otag­da sak­lan­ýar. Gel­jek­de bu ýer­de çö­re­giň tä­ze gör­nüş­le­ri­niň – pe­tir çö­re­giň, «Ser­dar», «Şöh­le» dür­tük­li çö­re­giň, toý kül­çe­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. 
 Dog­lan gün­le­ri, dur­muş to­ýy, diş to­ýy, gal­pak to­ýy, ak go­ýun to­ýy ýa­ly mil­li toý­la­ryň sa­ça­gy­ny giň­den ýa­zyp, me­le-mys­syk türk­men çö­rek­le­rin­den, pe­tir­dir kül­çe­ler­den myh­man­la­ry hez­zet­le­mek is­le­se­ňiz, bu kär­ha­na ýüz tu­tup bi­ler­si­ňiz! 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy