24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Her aýda 350 müň

To­mus pas­lyn­da ga­wun­dyr gar­py­zyň ýa­ny bi­len gyz­gyn­jak çö­rek­den ýü­rek­se edin­me­gi hem­me­ler ha­la­ýan bol­sa ge­rek. Çö­re­gi bak­ja ekin­le­ri bi­len iý­mek ha­sam lez­zet­li. Ýa­ňy­ja bi­şen çö­re­giň ýa­kym­ly ysy­nyň, üýt­ge­şik ta­ga­my­nyň iş­dä­ňi açy­jy­lyk hä­si­ýe­ti bar. Di­ýa­ry­myz­da köp­çü­lik­le­ýin sarp edil­ýän bu önü­mi ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň en­çe­me­si he­re­ket ed­ýär. Şo­la­ryň bi­ri-de Ahal we­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýet­le­ri­niň bir­le­şik­le­ri­niň Gök­de­pe et­rap aly­jy­lar jem­gy­ýe­ti­niň söw­da taý­ýar­la­ýyş önüm­çi­lik se­na­gat kär­ha­na­sy­dyr. 

2016-njy ýyl­da dur­ky tä­ze­le­nip, önüm­çi­li­gi­ne ba­dal­ga ber­len kär­ha­na­nyň ön­dü­ri­ji­li­gi iki es­se ýo­kar­lan­dy. Onuň ga­lyp çö­re­gi bö­lü­min­de üç, türk­men çö­re­gi bö­lü­min­de bol­sa iki çal­şyk bo­ýun­ça 24 hü­när­men zäh­met çek­ýär. Kärhanada her aýda 350 müň çörek öndürilýär.

Önüm­çi­li­gin­de il­ki bilen ha­myr taý­ýar­laý­jy ga­zan­la­ra ge­rek­li muk­dar­da un guý­lup, içi­ne duz, suw, çi­şi­ri­ji kül­ke­ler go­şul­ýar. Saz­la­nan en­jam iş­läp, ha­my­r taý­ýar bolan­soň, zo­wa­la bö­lü­ji ab­za­la ge­çi­ril­ýär. Bö­lü­nen ha­myr­lar aram ga­lyň­lyk­da ýa­ýy­lyp, bi­raz çiş­ýän­çä bug ota­gyn­da sak­lan­ýar. Soň­ra gyz­gyn­ly­gy saz­la­nan pe­je ge­çi­ril­ýär. Bi­şen çö­rek­le­riň ýü­zü­ne ýu­murt­ga­nyň sa­ry­sy çal­nyp, so­wa­ýan­ça sal­kyn otag­da sak­lan­ýar. Gel­jek­de bu ýer­de çö­re­giň tä­ze gör­nüş­le­ri­niň – pe­tir çö­re­giň, «Ser­dar», «Şöh­le» dür­tük­li çö­re­giň, toý kül­çe­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. 
 Dog­lan gün­le­ri, dur­muş to­ýy, diş to­ýy, gal­pak to­ýy, ak go­ýun to­ýy ýa­ly mil­li toý­la­ryň sa­ça­gy­ny giň­den ýa­zyp, me­le-mys­syk türk­men çö­rek­le­rin­den, pe­tir­dir kül­çe­ler­den myh­man­la­ry hez­zet­le­mek is­le­se­ňiz, bu kär­ha­na ýüz tu­tup bi­ler­si­ňiz! 

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy