Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Datly pisselerden dadyň!

Önümleriň ýokary hilliligini, sarp edijiler tarapyndan ykrar edilmegini gazanmak  – döwrüň talaby. Şoňa görä gaýratly zähmet çekýän ýerli önüm öndürijilerimiz abyrsyz iş alyp barýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky telekeçi Batyr Röwşenowyň hususy kärhanasy-da şeýle kärhanalaryň biridir. Şu ýylyň başynda önümçiligi ýola goýlan kärhana ýokary öndürijilikli hereket edýär. Bir sehden ybarat kärhanada «Antep» pissesi we tüwi, mäş, greçka ýaly iýmitlik däneler owadan bezegli gaplara gaplanýar. «Salam», «Mizan» söwda belgileri bilen öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli söwda nokatlaryna ugradylýar. Kärhananyň kuwwatlylygy her aýda 5 tonna önüm öndürmäge niýetlenendir. Ýakyn wagtda bu ýerde dürli ir-iýmişleri we iýmitlik däneleri gaýtadan işläp, sarp edijileriň ösen isleglerini kanagatlandyrmak meýilleşdirilýär. Täze önümleri islendik söwda dükanlaryndan alyp bilersiňiz!

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.