Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Mynasyp hereketiň» bereketi

Önümleri bilen turuwbaşdan il içinde adygan kärhanalaryň biri-de Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 3-nji jaýynda ýerleşýän «Mynasyp hereket» hojalyk jemgyýetidir. Kärhananyň önümçiligi 2014-nji ýylyň 16-njy maýynda ýola goýuldy. Bu ýerde peýnir, hrenli ýahna, karri towuk, uýadylan gaýmak we sogan, pisse hem-de çişlik, tomat we gök ot, «Awçy» şöhlatjyklar, tagamly guradylan çörekleriň 8 görnüşi öndürilýär. Bir sehden ybarat kärhanada 30-dan gowrak hünärmen zähmet çekýär. «Agorik» söwda belgileri bilen uly meşhurlyk gazanan kärhananyň önümleri söwda nokatlarynda uly islegden peýdalanýar. Kärhananyň kuwwatlylygy her gün 1000 gaba golaý guradylan çörek önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Geljekde bu ýerde lawaş, ertirlik üçin kakadylan we kesilen çörek önümleriniň önümçiligini ýola goýmak göz öňünde tutulýar.

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.