Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Dokma önümleri satuwda

Sportuň 21 görnüşi boýunça uly ýaryşlar geçiriljek «Aşgabat 2017» oýunlarynyň her bir ugruny giň görnüşli dokma önümlerinde mahabatlandyrýan «Aşgabat» dokma toplumy-da bu halkara ýaryşyna mynasyp goşandyny goşdy. «Aşgabat 2017» oýunlarynyň tumary, nyşany, Wepalynyň şekili şekillendirilen sport köýnekçeleri, papaklary, penjekleri, balaklary, plotensalardyr hammam lybaslary şu günler uly islegden peýdalanýar. Häzirki wagtda toplumda günde sütükli matalaryň 220 000 inedördül metri, matalaryň bolsa 980 000 inedördül metrden gowragy gaýtadan işlenilip, dürli görnüşli taýýar önümler ýurdumyzyň söwda nokatlaryna we dünýä bazarlaryna ugradylýar. «Aşgabat 2017» oýunlarynyň özboluşly mahabaty lybaslara gelşik berýän bu dokma toplumynyň önümlerini ähli söwda nokatlarynda görmek bolýar. Biz hem ýurdumyzyň dünýädäki abraýyny belende galdyrýan bu kärhananyň işiniň mundan beýläk-de rowaç almagyny arzuw edýäris! Siz sportuň haýsy ugruny söýýän bolsaňyz, onda sport lybaslary bilen janköýerlik etmek size has-da gowy gelşer! Oýunlar eýýäm ýakynda, gyssanyň!

Kärhanalarymyz

Reklama

KOMPÝUTER tilsimaty merkezi

Tel: +993 12 93 40 50 Faks: +993 12 93 40 60 Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş. Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 111 «A» jaý. E-ma­il: tdsoft@on­li­ne.tm, Web­saýt: www.cct.com

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.