24 SAGAT HEREKETDE

Häzirki günlerde paýtagtymyzda gije-gündiz hereket edýän dükanlar öz işini gyzgalaňly alyp barýar. «Aşgabat 2017» oýunlary mynasybetli, has-da işjeňleşen bu söwda dükanlary paýtagtymyzyň dürli künjeginde ýerleşýär. Esasan hem, sanlyja günden başlanjak oýunlar mynasybetli ähmiýetli hyzmatlaryň hatarynda duran bu söwda merkezleri döwrebaplygy, önümleriniň köpdürliligi we ýerleşýän ýerleri boýunça paýtagtymyzyň söwda merkezleriniň arasynda iň meşhur  dükanlardyr.

«Aş­ga­bat 2017»-ä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­lar

17-nji aw­gust­da paý­tag­ty­myz­da “Aş­ga­bat 2017” oýun­la­ry­na 30 gü­nüň gal­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ra­lan da­ba­ra­ly çä­re­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Şol gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çesine ba­ryp, bu ýer­de gu­ra­lan “Azia­da-2017-niň ta­gam­la­ry” at­ly ser­gi bi­len ta­nyş­dy. Türk­men ga­wu­ny­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li naý­ba­şy bak­ja önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­ny­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­lar hem ge­çi­ril­di. 

«Altyn damja» bulduranda

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň ykdysady kuwwatynyň berk bolmagynda önüm öndüriji pudaga aýratyn ornuň degişlidigi hakdaky parasatly pikirlerinden ugur alyp, ýurdumyzda önümçilik giň gerime eýe boldy. Islendik önümiň hili, islegliligi nazarda tutulyp, halka hödürlenilýär. 

Önümçiligi artdy

Diýarymyzy et-ýapma önümleri bilen üpjün edýän kuwwatly kärhana bolan «Etsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy güýçli depginde önümçiligini alyp barýar. 2009-njy ýylda açylan bu kärhana ilkibaşda gaýtadan işlenip taýýarlanýan et-ýapmalaryny, 2011-nji ýylda şöhlatlaryň, büzmeçleriň önümçiligini ýola goýdy. Eti gaýtadan işläp bişirýän enjamlar ýurdumyz boýunça ilkinji bolup şu kärhanada ornaşdyrylandygy bellärliklidir. Taýýar, islendik wagt iýmäge amatly bu önümler halk köpçüliginiň giňden sarp edýän iýmitleriniň hatarynda durýar. Kärhanada sygyr, goýun, gäwmiş we towuk etinden taýýar we ýarym taýýar görnüşli et-ýapma önümleriniň 12, şöhlatlaryň gaýnadylan we ýarym gaýnadylan hem-de kakadylan 8 görnüşi öndürilip, ähli bazarlarymyza we beýleki söwda nokatlaryna ugradylýar. Iki sehden ybarat kärhanada  22 hünärmen zähmet çekýär. Häzirki wagtda kärhanada et-ýapma önümlerinden her aýda 150 000 sany, şöhlat önümlerinden bolsa 15 tonnasy öndürilýär. Golaýda türkmen gowurdagynyň 4 görnüşiniň önümçiligini ýola goýan kärhanada şöhlat önümleriniň ýene 8 görnüşini öndürmek meýilleşdirilýär.

Bildirişler


Reklamalar


“Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň täze sany Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlandy


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy