TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Güýzüň geçginli önümi

Is­len­dik möw­sü­miň süý­ji lez­zet­le­ri­niň il­kin­ji on­lu­gy­nyň ha­ta­ryn­da süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni-de my­sal gör­kez­mek bo­lar. Di­ýa­ry­my­zyň süý­ji-kö­ke önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän kuw­wat­ly kär­ha­na­la­ry­nyň bi­ri-de Ru­ha­bat önüm­çi­lik bir­le­şi­gi­dir. Kär­ha­na süý­ji-kö­ke, çö­rek, şöh­lat we süýt önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän seh­le­rin­den yba­rat bolup, bu ýer­de, esa­san, «Zeb­ra» kek­si, «Ki­ta», «Me­do­wik», «Ba­ku» bak­la­wa­sy­nyň önüm­çi­li­gi giň­den al­nyp ba­ryl­ýar. Seh­ler­de 8 hü­när­men zäh­met çe­kip, iň tä­ze teh­no­lo­gi­ýa en­jam­la­ry bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan se­hiň önüm­çi­li­gi sarp edi­ji­le­riň ta­la­by­na la­ýyk­lyk­da ýö­re­dil­ýär. Önüm­çi­lik yzy­gi­der­li­li­gin­de, ha­myr ga­ry­jy, bö­lü­ji, çi­şi­ri­ji we bi­şi­ri­ji ab­zal­lar­da taý­ýar edi­len önüm­ler so­wa­dy­lyp, gap­laý­jy en­jam­da plast­mas­sa gap­la­ra gap­lan­ýar. Seh­de sarp edi­ji­le­riň is­le­gi­ne bag­ly­lyk­da her aý­da azyn­dan 100 ki­log­ram süý­ji-kö­ke önüm­le­ri ön­dü­ril­ýär. Dü­ka­nyň süý­ji-kö­ke üp­jün­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak­da uly ta­gal­la­lar edil­ýär. Önüm­le­riň dü­zü­mi ýo­ka­ry hil­li bug­daý uny, «Ba­har» ýa­gy, ýu­murt­ga, ga­tyk, ha­myr­ma­ýa, şe­ker, hoz ýa­ly go­şun­dy­lar bi­len baý­laş­dy­ryl­ýar. Gel­jek­de seh­de dür­li gör­nüş­li ga­ry­lan gat­lak­ly­nyň we süý­jü­lik tort­la­ry­nyň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. «Aş­ga­bat 2017» oýun­la­ry­nyň gyz­ga­laň­ly do­wam ed­ýän gün­le­rin­de ge­lim-gi­di­mi ar­tan «Alad­din» dü­ka­ny müş­de­ri­le­ri­ne ýo­ka­ry de­re­je­de hyz­mat ed­ýär. Biz hem şeýle dükanlardan islän önümlermizi alyp bilýänligmize buýsanjymyzyň çägi ýok. 

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy