TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

104,9% ösüş

Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek boýunça meýilnamany ýerine ýetirmekde Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň kärhanalarynyň hünärmenleri öz başarnyklaryny görkezýärler. Önümçilik boýunça şu ýylyň meýilnamasy 33 million 713 müň 300 manat bellenip, 9 aýyň dowamynda ýerine ýetirileni 35 million 375 100 manada, ýagny ösüş görkezijisi 104,9 %-e barabar boldy. Kärhanalaryň hünärmenleri sarp edijileriň bildirýän islegini ödemek maksady bilen önjeýli zähmet çekýärler. Üstünliklerden ruhlanýan önüm öndürijiler oktýabr aýynda ösüş görkezijilerini 105 %-e ýetirmegi maksat edýärler.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy