TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

Öndürijiligi ýokarlanar

Önümçilik depgini kuwwatly kärhanalaryň ençemesini özünde jemleýän Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň-de güýz möwsüminde öndürijiligi iki esse ýokarlandy. Önümçilik meýilnamasynyň häzirki wagta çenli ýerine ýetirileni 15 million 530 900 manat bolup, ösüş görkezijisi 100 %-e barabar boldy. Kärhananyň hünärmenleri on aýyň jemi boýunça has hem ýokary netijeler gazanjakdyklaryna ynanýarlar. Geljekde önümçiligiň täze ugurlaryny ýola goýmagy maksat edinýän bu alyjylar jemgyýetleriniň önümleriniň diňe bir günbatar welaýatymyzy däl, eýsem, beýleki welaýatlarymyzy-da üpjün etmegi maksat edinýändikleri guwandyryjydyr.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy