TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

«Murgap» işjeňleşýär

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň «Murgap» önümçilik kärhanasynda hem şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri azyk önümlerini öndürmek meýilnamada 3 million 381 952 manat göz öňünde tutulyp, häzirki wagta çenli ýerine ýetirileni 3 million 427 529 manada, ýagny 101,4 %-e ýetipdir. Senagat harytlaryny öndürmek boýunça 370 348 manat bolup, ýerine ýetirileni 376 624 manat, ösüş görkezijisi 101,7 %-e barabar boldy. Kärhana boýunça önüm öndürmegiň umumy meýilnamasy 3 million 752 300 manat bolup, ýerine ýetirileni 3 million 804 153 manat, ösüş görkezijisi 101,4 %-e ýetdi. Kärhananyň umumy ösüş görkezijisi 103,1 %-e barabar boldy.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy