TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

«Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda»


Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar girizmek hakynda

Ykdysady ösüşleri nazarlap.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynda ileri tutýan ugurlary, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmakdan we toplumlaýyn düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, bazar gatnaşyklarynyň we döwlet dolandyryşynyň sazlaşykly utgaşdyrylmagyndan ybaratdyr.

9 aýyň üstünligi

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginde şu ýylyň dokuz aýynyň jemi boýunça öndürilen önümleriň umumy girdejisi 28 million 637 200 manada barabar boldy. Şol sanda çörek önümleri 10 443,4 tonna öndürilip, lomaý bahasy 9 million 845 100 manada deň boldy. Süýji-köke önümleri 1003,3 tonna öndürilip, manat hasabynda 2 million 768 100 manat girdeji gazanyldy. Şol sanda towuk eti 50 tonna öndürilip, 479 700 manat, süýt we süýt önümlerinden bolsa 101 tonna bolup, 165 200 manat girdeji gazanyldy. Bu görkezijiler kärhanalaryň ýylyň jemi boýunça meýilnamalary artygy bilen ýerine ýetirjekligine bolan ynamy artdyrýar.

Bildirişler


Reklamalar


“Hoş zaman” kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy